Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Juni 2017/Mød Sprognævnets nye bestyrelse

Mød Sprognævnets nye bestyrelse

Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen.

Den nye bestyrelse, som netop er udpeget for perioden 2017-2020, består af følgende medlemmer:

ANNE HOLMEN, professor og centerleder, Københavns Universitet (formand, indstillet af repræsentantskabet)

PER LINDEGAARD HJORTH, forbundsformand, Forbundet Kommunikation og Sprog (næstfor-mand, indstillet af repræsentantskabet)

MADS POULSEN, lektor, Københavns Universi-tet (medlem, indstillet af repræsentantskabet)

INGER SCHOONDERBEEK HANSEN, lektor og institutleder, Aarhus Universitet (medlem, indstil-let af repræsentantskabet)

LARS HELTOFT, professor, Roskilde Universitet (medlem, indstillet af repræsentantskabet)

TONNY SKOVGÅRD JENSEN, vicedirektør, Det Kongelige Bibliotek (medlem, udpeget af Kultur-ministeriet)

JØRGEN SCHACK, seniorforsker, Dansk Sprog-nævn (medlem, valgt af medarbejderne).

Nævnets nye formand, ANNE HOLMEN, er professor og leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed samt af humanioras pædagogiske center, TEACH, på Københavns Universitet. Hendes forskningsområde er anvendt lingvistik med særligt fokus på sprogs betydning for uddannelse og læring i flersprogede samfund. Hun interesserer sig især for hvordan børn, unge og voksne tilegner sig dansk som andetsprog, og for hvordan uddannelsesinstitutioner håndterer sproglige behov blandt studerende og medarbejdere. Dermed tilfører hun Sprognævnet viden på områder som i de seneste år er blevet mere og mere aktuelle: Hvordan formidler vi viden om dansk retskrivning og dansk sprogbrug til mennesker som ikke har dansk som modersmål? Og hvilken betydning har det for udviklingen af især de unges danskkundskaber at flere og flere uddannelsesinstitutioner vælger engelsk som forsknings- og undervisningssprog?

Nævnets næstformand, PER LINDEGAARD HJORTH, er forbundsformand for Forbundet Kommunikation og Sprog. Han er uddannet cand.-ling.merc. i tysk og repræsenterer en stor gruppe professionelle sprogbrugere, hvoraf mange flittigt benytter Sprognævnets svartjeneste, sproget.dk og flere af nævnets tjenester på nettet. Per Lindegaard Hjorth har ansvaret for sammenhængen mellem den politiske struktur og den daglige ledelse af forbundet og bidrager dermed også med økonomisk og ledelsesmæssig indsigt til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlem MADS POULSEN er ud-dannet som cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet i 2001. Han modtog ph.d.-graden i 2005 og arbejder som lektor ved Center for Læseforskning ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Mads Poulsen forsker i de kognitionspsykologiske mekanismer der ligger til grund for vores evne til at forstå sprog, og han er særligt interesseret i hvilken rolle disse mekanismer spiller for børns læseudvikling. Dermed bidrager han med viden som har stor betydning for Sprognævnets arbejde med normeringen af retskrivningen, nemlig viden om læseforståelse.

Bestyrelsesmedlem INGER SCHOONDERBEEK  HANSEN har været lektor i dansk sprog ved Aarhus Universitet siden 2010 og ordbogsredaktør på Jysk Ordbog siden 1996. Siden 2012 har hun været leder af Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelses­ økonomi ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Hendes forskningsområder er praktisk leksikografi, dansk og især jysk dialektologi, sproghistorie, forholdet mellem skrift og tale, sprognormering (historisk og geografisk set) samt kulturhistorie, især i Jylland. Inger Schoonderbeek underviser i sproglig variation, sproghistorie, sprog­ normering, dansk grammatik, pragmatik, semantik og tekstlingvistik og danskfagets didaktik. Hun bidrager ikke blot med sin viden om ordbøger og med sin bredt funderede sprogvidenskabelige baggrund, men også med sin erfaring fra den daglige ledelse af en forskningsafdeling.

Bestyrelsesmedlem LARS HELTOFT er professor i dansk ved Roskilde Universitet og forsker især i funktionel grammatik og pragmatik. Hans forskningsområder dækker såvel ældre som nyere dansk. Sammen med nævnets tidligere formand, Erik Hansen, udgav han i 2011 Grammatik over det Danske Sprog i tre bind. Han har siden 2013 været medlem af Sprognævnets repræsentant-skab og medlem af fagrådet for retskrivning. Med sin store viden om dansk sprog bidrager Lars Heltoft til stort set alle Sprognævnets fagområder og deltager bl.a. i den arbejdsgruppe der for tiden reviderer Sprognævnets anbefalede grammatiske betegnelser

Bestyrelsesmedlem TONNY SKOVGÅRD JENSEN  er vicedirektør ved Det Kongelige Bibliotek. Han er MBA og cand.mag. i litteraturhistorie og biologi. Han beskæftiger sig med at indsamle, bevare og formidle den publicerede kulturarv, både på skrift og i medier som radio, tv og internet, samt med hvordan den kan bevares på måder så den kan bruges både nu og af vores efterkommere. Tonny Skovgaard Jensens ekspertise kommer i spil på det ledelsesmæssige og økonomiske område og især i forhold til nævnets egne bestræbelser på at bevare og udforske den sproglige kulturarv gennem nævnets store digitale ord- og tekstsamlinger.

Bestyrelsesmedlem JØRGEN SCHACK er seniorforsker ved Dansk Sprognævn og valgt af medarbejderne. Jørgen Schack har i mange år arbejdet med redigeringen af Retskrivningsordbogen. I sin forskningstid beskæftiger Jørgen Schack sig med orddannelse, syntaks og leksikalsk semantik. Han har sammen med seniorkonsulent Anita Ågerup Jervelund i 2016 udgivet bogen ”Den der skriver d i gjort. Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser”. Jørgen Schack er desuden medlem af Opgavekommissionen for dansk læsning og retskrivning og censor ved danskstudiet på Københavns Universitet samt sekretær for nævnets forskningsudvalg.

Læs mere om de nye bestyrelsesmedlemmer samt pressemeddelelsen om bestyrelsen.