Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Januar 2022/En undersøgelse af bandeordet fucking i Ex on the beach

En undersøgelse af bandeordet fucking i Ex on the beach

Sætningen Det sker ikke fucking det her indeholder ordet fucking, der er ét blandt mange bandeord i realityprogrammet Ex on the beach. Programmet er interessant at undersøge fordi det til en vis grad viser hvordan unge bruger bandeord. I denne artikel ser jeg på bandeordet fucking i sæson 1-3.

Dansk Sprognævn har indsamlet et korpus bestående af udskrifter af talesproget i realityserien Ex on the beach. Selvom man kan være kritisk overfor i hvor høj grad sproget i serien er autentisk, og i hvor høj grad deltagerne er repræsentative for ungdommen, belyser disse data stadig nogle unge danskeres sprogbrug her og nu. For flere oplysninger om korpusset og diskussion af data, se Andersen & Rathje (under udgivelse). I denne artikel vil jeg vise hvordan deltagerne bruger ordet fucking.

Betydningen af fucking

Det tidligste belæg på det engelske indlån fucking i dansk skriftsprog er fra 1989 (Dansk Sprognævn 2021). I onlineordbogen Nye ord i dansk 1955 til i dag står der at fucking kan bruges som adjektiv og som adverbium. Når det bruges som adjektiv, er det forstærkende (fx når hun selv skal have reklame for sit fucking show). Når det bruges som adverbium, betyder det ‘vildt, fuldstændigt, meget’, fx det er fucking dejligt (Dansk Sprognævn 2021).

Bandeord er “ord der refererer til noget der er tabu i den kultur sproget bruges i, de skal ikke forstås bogstaveligt, og de bruges til at udtrykke følelser og holdninger, men de bruges ikke om (andre) personer” (Rathje 2010: 138). Denne definition opstiller nogle krav til bandeord som ikke alle forekomster af fucking i Ex on the beach opfylder. Alle forekomster der undersøges her, er dog ifølge definitionen bandeord.

Fucking som bandeord i Ex on the beach

Jeg har inddelt brugen af fucking i forskellige kategorier:

 1. adjektivisk brug (fx den fucking date)
 2. adverbiel brug
  1. fucking uden en nægtelse (fx jeg kan mærke hun er fucking på mig anyway og jeg glæder mig fucking meget. Hun er fucking på mig i første eksempel betyder ’hun er meget interesseret i mig’ eller ’hun prøver ihærdigt at score mig’)
  2. fucking før en nægtelse (fx nej det gør du fucking ikke mand)
  3. fucking efter en nægtelse (fx det sker ikke fucking det her)
 3. rene engelske lån (fx are you fucking kidding me?), dvs. forekomster af fucking som optræder i engelske udtryk
 4. fucking der splitter faste udtryk (fx hele fucking tiden)
 5. pseudoinfikser (fx spejl-fucking-blank).

En bemærkning skal knyttes til de såkaldte pseudoinfikser som dækker over de forekomster hvor fucking optræder midt i et andet ord. Det er et sprogligt fænomen som vi har fra engelsk (van Leeuwen 2021). På dansk har vi præ- og suffikser, og de står hhv. før og efter roden, fx præfikset be- i beherske og suffikset -ing i forsikring. Præfikser og suffikser kan ikke optræde selvstændigt. Infikser står inde i roden og kan ligeledes ikke optræde selvstændigt. Da fucking godt kan optræde selvstændigt, er det ikke et fuldbyrdet infiks, men det er stadig det tætteste vi kommer på det i dansk da det kan optræde i et andet ord (Jensen 2005: 25). Dog er der også eksempler på at andre ord end fucking, fx fandens, kan optræde som et pseudoinfiks: fan-fandens-tastisk (van Leeuwen 2021).

Nedenfor ses en tabel og et cirkeldiagram som viser fordelingen af forekomster af fucking:

 

tabel der viser fordelingen

Lagkagediagram der viser fordelingen

Heraf fremgår det tydeligt at de fleste forekomster af fucking har adverbiel funktion, dvs. 82 % af forekomsterne. Det er forekomster som fx jeg glæder mig fucking meget til at komme ind og tjekke den villa ud og det kunne være fucking hyggeligt. Her kan fucking erstattes af fx virkelig, vildt eller et andet forstærkende ord, og det kan understrege såvel den talendes glæde og begejstring som den talendes vrede eller irritation.

Fucking med adverbiel funktion optræder oftest uden en nægtelse (731 gange), som i ovenstående eksempler, men det optræder også før en nægtelse (29 gange), fx nej det gør du fucking ikke mand. I begge tilfælde kan fucking erstattes af andre forstærkende ord eller et andet bandeord, fx satme.

Fucking optræder også efter en nægtelse (14 gange), fx det sker ikke fucking det her. Fucking som forstærkende udtryk efter en nægtelse lader ikke til at kunne erstattes af andre forstærkende ord som virkelig eller vildt, og heller ikke af andre bandeord, fx satme. Følgende er et konstrueret eksempel som forekommer unaturligt: *det sker ikke satme det her. At kunne stå efter en nægtelse er altså en særlig egenskab ved fucking som andre bandeord ikke har, hvilket delvist forklarer ordets høje frekvens: Fucking kan optræde i flere positioner end andre bandeord.

Den anden mest hyppige funktion er adjektivisk brug af fucking. Det finder jeg i 15,5 % af alle forekomsterne. Fx du lyder ligesom en fucking kegletysker og (..) så nu er jeg kommet til Grækenland efter ham og så får vi den fucking date.

Den tredje mest hyppige funktion er fucking som rent engelsk lån, som jeg finder i 1,8 % af tilfældene, dvs. 17 gange, fx are you fucking kidding me?

Den fjerde mest hyppige funktion af fucking er at splitte faste udtryk. Det er tilfældet i 0,4 % af forekomsterne, dvs. 4 gange, heriblandt: Men fordi du er pumpet og du er stor, så vælger vi at save dig fucking i stykker, Mads og ej men altså jeg har lyst til at rive et eller andet i fucking stykker. Disse to forekomster optræder i udtrykkene save (dig) i stykker og rive (noget) i stykker, som ligner hinanden meget. Den første er et metaforisk udtryk for at destruere eller nedgøre en person, mens den anden forekomst er et ønske om at rive noget i stykker i bogstavelig forstand. Fucking optræder to forskellige steder i sætningerne, dvs. hhv. foran i stykker og imellem i og stykker, og det viser at ordet er yderst fleksibelt mht. ordstilling. De resterende to forekomster er: det drejer sig bare kun rundt om mig, hele fucking tiden og så sidder jeg i fucking saksen. Fucking i disse 4 eksempler lader umiddelbart ikke til at kunne erstattes af andre bandeord, som fx fandme.

Endelig kan fucking også fungere som pseudoinfiks. Jørgen Nørby Jensen mente i 2005 at pseudoinfikser ikke forekom i talesproget (Jensen 2005: 26), men efter at have undersøgt sproget i Ex on the beach har Margrethe Heidemann Andersen nu påvist at pseudoinfikser i dag findes i dansk talesprog (Andersen 2021). I Ex on the beach er der tre forekomster af pseudoinfikser (spejl-fucking-blank, til-fucking-bage og gæt-og-fucking-grimasser), ­­og de udgør 0,3 % af forekomsterne af fucking som bandeord.

Konklusion

I denne artikel har jeg vist at fucking har mange forskellige funktioner i Ex on the beach, og at den hyppigste funktion er at optræde adverbielt. Jeg har også vist at fucking har funktioner som de fleste andre bandeord ikke har, fx kan det optræde som pseudoinfiks, stå efter en nægtelse og desuden splitte faste udtryk, hvilket delvist kan forklare den hyppige brug af fucking. Fucking udgør nemlig hele 53 % af forekomsterne af de anvendte engelske bandeord i programserien (andre hyppige engelske bandeord er fx fuck, shit og oh my god).

I forhold til Marianne Rathjes tidligere undersøgelse af unges brug af bandeord (Rathje 2010) lader det til at der er sket noget de sidste ca. 10 år: De unge i Ex on the beach bruger engelske bandeord mere, herunder fucking. Se Andersen & Rathje (under udgivelse) for uddybning.

 

 

Litteraturliste

Andersen, Margrethe Heidemann (2021).Fucking nice. Engelske lån i Ex on the beach”. I: 18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red). Aarhus Universitet. 41-55 (pdf).

Andersen Margrethe Heidemann & Marianne Rathje (under udgivelse). “Så kommer der kraftedeme to altså, what the fuck”. Bandeord i Ex on the beach. I: Danske Talesprog 20. Asgerd Gudiksen & Marie Maegaard (red.).

Dansk Sprognævn (2021). Nye ord i dansk 1955 til i dag (på Sprognævnets hjemmeside).

Jensen, Jørgen Nørby (2005). Fanfuckingtastisk i Mål og Mæle 28:1 25-26 (pdf).

Leeuwen, Niels van (2021). Fire måder hvorpå engelsk har præget dansk grammatik. I: Nyt fra Sprognævnet maj 2021.

Rathje, Marianne (2010). Generationssprog. Dansk Sprognævns skrifter 43, København.

 

Vidste du …

… at en taikonaut er en kinesisk astronaut?

Det kunne du måske regne ud hvis du så ordet sammen med ordene kosmonaut og astronaut. En kinesisk taikonaut, en russisk kosmonaut og en amerikansk eller europæisk astronaut – betegnelserne er eksempler på at geopolitiske forhold kan spille ind i sproget. Ordene beskriver den samme jobfunktion (rumpilot, Den Danske Ordbog (DDO)), men betegnelsen varierer geografisk.

Alle ordene er sammensætninger med -naut, der er en afledning af det græske ord nautes, der betyder ‘skipper’ (DDO). Selvom første sammensætningsled varierer, henviser det i alle ordene til verdensrummet på en eller anden måde. Førsteleddet astro- er af græsk astron, afledt af aster, der betyder ‘stjerne’. Kosmo- er afledt af det græske ord kosmos ‘verdensrum’, og taiko- henviser ligeledes til verdensrummet gennem en afledning af det kinesiske ord for verdensrum taikong.

Den græske del -naut er med andre ord særdeles produktiv og kan bruges i mange forskellige ord. Det gælder også ordet gastronaut, der er kendt fra 1997, og som betegner en person der rejser ud – ikke for at udforske verdensrummet, men i jagten på gode smagsoplevelser (DDO).