Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Retskrivning / Retskrivningsregler / § 15-17. Orddeling ved linjeskift / § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen 12.2.2019

§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

Læs om orddeling uafhængigt af betydningen.

Mange ord deles uafhængigt af betydningen. Det gælder fx to- og flerstavelsesord der ikke består af stavelser med hver sin betydning: allike, billede, doven, huske, mandarin, peber, pige, stjerne. Og det kan gælde to- og flerstavelsesord der ikke umiddelbart erkendes som sammensatte eller afledte ord: alene, erindre, hustru, vindue.

Reglerne for orddeling uafhængigt af betydningen kan også bruges ved deling af afledninger med suffiks der begynder med vokal (undtagen -agtig og -inde), jf. § 16.1.c, og ved deling af bøjningsformer, jf. § 16.1.d.

(1) Deling ved vokaler

Der kan deles mellem vokaler der hører til hver sin stavelse:

di-æt, du-et, fi-asko, pæ-on, re-elt, spi-on, tre-er, virtu-os.

Der må ikke deles mellem to eller flere vokaler der hører til samme stavelse, og som står umiddelbart ved siden af hinanden. Man kan derfor ikke dele enstavelsesord som fx gear, plaid, sheik, speed, toast, yacht, og af samme grund er følgende orddelinger ikke korrekte: »bure-auet«, »burea-uet«, »co-aster«, »do-uchen«, »ge-aret«, »ne-utralitet«, »pa-use«, »spe-edometer«.

Der kan dog deles mellem et -ti- og -si- udtalt som sj og en efterfølgende vokal, fx diskussi-on, læsi-oner, stati-onen, akti-er, ambiti-øst, pati-ent.

(2) Deling ved konsonanter

I ord med én eller flere konsonanter mellem vokaler deles der som hovedregel foran den sidste (eller eneste) konsonant.

(a) Enkelt konsonant mellem vokaler

I ord med en enkelt konsonant mellem vokaler deles der som hovedregel foran denne konsonant:

a-lene, ba-jer, besty-relse, blo-dig, dy-risk, e-rindre, fjo-get, pe-ber, pi-ge, støvsu-ger, telefo-nere, vi-den.

(b) Konsonantgruppe mellem vokaler

I ord med en konsonantforbindelse mellem vokaler deles der som hovedregel foran den sidste konsonant i forbindelsen:

ar-ving, bul-der, eks-pert, gis-pe, kas-ket, mes-sing, plad-sen, san-ger, stjer-ne, tas-ke, tørs-te, æb-le.

Der deles dog fx ag-gressiv, ak-klimatisere og sup-pleant (ikke »agg-ressiv«, »akk-limatisere« og »supp-leant«, jf. § 15.3.a).

I ord med en konsonantforbindelse mellem vokaler kan der desuden deles foran så mange konsonanter som almindeligt kan stå først i et ord:

an-drik, anti-kveret, cim-brisk, dan-skerne, disci-plin, di-skret, elek-trisk, ero-bre, fa-brik, foræl-dre, gi-spe, ham-stre, indu-stri, ka-sket, kate-dral, ma-dras, or-dre, por-træt, pro-blem, se-kretær, ta-ske, tør-ste, vin-tre, æ-ble.

Der kan dog ikke deles foran konsonanter som i udtalen af det pågældende ord klart hører til hver sin stavelse. Følgende orddelinger er således ikke korrekte: »a-djunkt«, »be-dre«, »ha-gle«, »ma-gnolie«, »mind-re«, »re-gne«, »resi-gnere«, »se-xet«, »sme-dje«, »te-knik«.

Konsonantforbindelserne ch, ck, dh, gh, sc, sch, sh og sj deles ikke når konsonanterne hører til samme stavelse. Følgende
orddelinger er derfor ikke korrekte: »broc-hen«, »douc-he«, »chec-ken«, »Stuc-kenberg«, »hoc-key«, »budd-hisme«, »spag-hetti«, »fas-cisme«, »dis-ciplin«, »gullas-chen«, »gullasc-hen«, »geis-ha«, »bols-je« (derimod: bro-chen, dou-che, check-en, Stuck-enberg, hock-ey, bud-dhisme, spa-ghetti, fa-scisme, di-sciplin, gulla-schen, gei-sha, bol-sje).

Hent RO+ appen

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik