Spring navigation over
Forside/Nyt fra Sprognævnet/Juni 2018/Spørg os

Spørg os

Forholdsvis og uforholdsvis 

?

Er det rigtigt forstået at man kun kan skrive de brugte uforholdsvis mange timer på arbejdet (uden -t på uforholdsvis), men både de brugte forholdsvis mange timer på arbejdet og de brugte forholdsvist mange timer på arbejdet – altså både med og uden -t på forholdsvis?

!

Ja, det er helt rigtigt. Af Retskrivningsordbogen (4. udg., 2012) fremgår det således at uforholdsvis er et adverbium (biord), og at det altid har samme form. Ordet forholdsvis har i Retskrivningsordbogen ordklasseangivelsen adjektiv (tillægsord), og i intetkøn har det valgfrit –t.

I dansk er det adjektivets intetkønsform der bruges som adverbium, og derfor har forholdsvis som adverbium også valgfrit –t. I eksemplet er forholdsvis(t) synonymt med ’temmelig’ eller ’ret’, mens uforholdsvis bruges i betydningen ’i en grad som overgår hvad man synes er rimeligt og acceptabelt’ (jf. Den Danske Ordbog på ordnet.dk/ddo).

I Retskrivningsordbogen er princippet at adverbialer dannet af adjektiver (fx smukt i hun synger smukt og højt i du må ikke råbe så højt) skal søges under de pågældende adjektiver (fx smuk og høj). Rene adverbier, dvs. ord der kun kan bruges som adverbier (fx temmelig, naturligvis og navnlig), er derimod opført som selvstændige opslagsord med ordklasseangivelsen adverbium. Rene adverbier er som hovedregel ubøjelige, men ved enkelte af dem er der dog valgfrihed mellem en form med –t og en form uden –t, fx morderlig(t), sødelig(t) og gladelig(t).

I Retskrivningsordbogen fra 1955 var forholdsvis kategoriseret som et (ubøjeligt) adverbium, men i 1986-udgaven blev ordklasseangivelsen ændret til adjektiv. Det skyldes at man kan tale om fx en forholdsvis nedsættelse af lejen og den forholdsvise ro i baglandet, men det må dog indrømmes at forholdsvis i den faktiske sprogbrug oftest bruges adverbielt. Frekvens spiller imidlertid ingen rolle i Retskrivningsordbogen. Ord som tilsyneladende, delvis, henholdsvis, gradvis, nylig m.fl. er således i Retskrivningsordbogen klassificeret som adjektiver fordi man kan tale om fx en tilsyneladende stilhed, en delvis sygemelding, den henholdsvise brug af engelsk og dansk, en gradvis tilbagetrækning, hendes nylige skilsmisse osv. Dette til trods for at ordene oftest bruges adverbielt. Eller sagt på en anden måde: Hvis et ord overhovedet kan bruges som adjektiv, har det ordklasseangivelsen adjektiv i Retskrivningsordbogen.

JNJ

Er bindestregen i e-sport på vej ud af sproget? 

Jeg ved at Sprognævnet anbefaler e-sport skrevet med bindestreg, men jeg har fået en henvendelse fra en ung sproginteresseret redaktør som mener at praksis blandt yngre sprogbrugere har ændret sig, og at vi risikerer at virke håbløst gammeldags hos yngre brugere hvis ikke vi skriver esport – altså uden bindestreg. Derfor vil jeg høre om I med jeres viden og overvågning af den løbende sprogbrug mon er på vej med en ændret anbefaling, fx om valgfrihed?

Der er ikke umiddelbart nogen ændring på vej med hensyn til skrivemåden e-sport. Det er en grundlæggende regel i dansk retskrivning at bruge bindestreg i sammensætninger med forkortelser (jf. Retskrivningsordbogen, 4. udg., 2012, § 57.3.a), og det er problematisk at give valgfrihed mellem en form med bindestreg og en form uden bindestreg ved enkeltord der falder ind under denne regel, idet det ødelægger systematikken og gør det vanskeligt at regne ud hvordan tilsvarende sammensætninger med e som førsteled skal skrives, fx e-mail, e-learning, e-bog osv.

Ifølge vores undersøgelser i tekstsamlingen Korp, der især består af avistekster (søgning 28.3.2018), ser det fortsat ud til at skrivemåden med bindestreg er langt den hyppigste. Skrivemåden esport (uden bindestreg) ses kun i ca. 16 % af tilfældene. Der er faktisk andre sammensætninger med e som førsteled der oftere skrives uden bindestreg, fx udgør email næsten 30 % af eksemplerne. Ser vi på elearning, er det kun 7 % der vælger denne skrivemåde. Der tegner sig altså et ret broget billede, men i ingen af tilfældene er det skrivemåden uden bindestreg der er den mest almindelige.

Ikke desto mindre kan skrivemåden esport meget vel være mere udbredt i e-sportsmiljøet end i almensproget, og der er vel også typisk en del yngre sprogbrugere indenfor dette miljø, hvilket sandsynligvis også påvirker skriftsproget på dette punkt – og på andre punkter. Men det har ikke afgørende betydning for fastsættelsen af den officielle skrivemåde for ordet e-sport.

AÅJ