Spring navigation over
Forside/Inden du spørger/Håndbøger og ordbøger

Håndbøger og ordbøger

Mange af de sprogproblemer man kommer ud for i dansk, kan løses ved hjælp af følgende ord- og håndbøger. Find dem på biblioteket eller på nettet.
undraw_road_to_knowledge_m8s0(1)

Listen omfatter følgende emner:

Sprogrigtighed

Retskrivningsordbogen
Redigeret af Anita Ågerup Jervelund m.fl. 4. udgave. Alinea A/S 2012, 1056 sider. Retskrivningsordbogen er facitlisten når det gælder korrekt (dvs. officielt gældende) stavning og bøjning. Foruden selve den alfabetiske ordbog indeholder ordbogen de officielle danske retskrivningsregler. En netversion af Retskrivningsordbogen er bl.a. tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside.

Håndbog i Nudansk
Af Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen. 6. udgave. Politikens Forlag, 2013. 696 sider. Håndbog i Nudansk er en alfabetisk ordnet opslagsbog i praktisk sprogbrug. Den indeholder dels artikler om problemer mht. korrekt og ukorrekt sprogbrug, dels bredere artikler om fx ordbøger, referater og taleteknik.

Rigtigt dansk
Af Erik Hansen. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag, 1993. 197 sider. Rigtigt dansk indeholder en række alfabetisk ordnede artikler om problemer mht. korrekt og ukorrekt sprog.

Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning
Af Ida Elisabeth Mørch. 1. udgave. Dansk Sprognævns skrifter 45. Dafolo, 2014. 151 sider. Korrekt stavning er en håndbog for lærere der underviser i danskfaget – og til alle andre der har problemer med retskrivningsreglerne. Bogen indeholder foruden en gennemgang af forudsætningerne for at kunne give sig i kast med dansk retskrivning  og de vigtigste retskrivningsregler en række beskrivelser af forskellige hyppige fejltyper. Derudover er der også tips og huskeregler der kan bruges som inspiration i undervisningen.

Korrekt stavning. Den lille hjælper
Af Ida Elisabeth Mørch. 1. udgave. Dansk Sprognævns skrifter 47. Dafolo, 2016. 48 sider. Korrekt stavning. Den lille hjælper er en opslagsbog du kan bruge som hjælp under dit skriftlige arbejde. Bogen er målrettet folkeskolens udskolingselever og studerende på ungdomsuddannelser, men den kan anvendes af alle der gerne vil have hjælp til dansk retskrivning lige ved hånden.

Ords betydning og historie

Den Danske Ordbog, bind 1-6, Gyldendal, 2003-2005. Den Danske Ordbog er den største og vigtigste ordbog over dansk i perioden fra ca. 1950 til i dag. Den giver udførlige oplysninger om ords betydning, brug, udtale og oprindelse. Den medtager også stavemåder og bøjningsformer som ikke er i overensstemmelse med Retskrivningsordbogen, hvis de er almindelige i sprogbrugen, men angiver så at de er uofficielle. Gå til Den Danske Ordbog.

Ordbog over det danske Sprog, bind 1-28, Gyldendal, 1919-56. Ordbog over det danske Sprog er den største ordbog der findes over nyere dansk (ca. 1700-1955). Den giver udførlige oplysninger om de enkelte ord mht. betydning, brug (citater), udtale og oprindelse, men den dækker ikke udviklingen i perioden efter ca. 1955 og er forholdsvis svær at bruge. Der er udgivet et fembinds supplement til Ordbog over det danske Sprog. Supplementet forøger og udvider dækningen inden for ordbogens periode. Gå til Ordbog over det danske Sprog.

Nudansk Ordbog med etymologi, 3. udgave. Politikens Forlag, 2005. 1631 sider. Nudansk Ordbog med etymologi indeholder betydningsforklaringer, eksempler på ord og udtryk og en retskrivningsvejledning. Bogen giver oplysninger om ordenes oprindelse, udtale og synonymer. Nudansk Ordbog er tilgængelig på www.ordbogen.com, hvilket kræver betaling.

Nye ord i dansk 1955 til i dag har som basis den trykte ordbog Nye ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998 af Pia Jarvad. Bogen udkom på Gyldendals Forlag i 1999. Nye ord i dansk 1955 til i dag Onlineordbogen opdateres løbende med nye opslagsord. De omfatter nye ord, nye betydninger af gamle ord og nye vendinger og udtryk som er blevet almindelige i perioden 1955 til i dag. Gå til Nye ord i dansk 1955 til i dag.

Dansk Fremmedordbog
Af Karl Hårbøl, Jørgen Schack og Henning Spang-Hanssen. 2. udgave. Gyldendal, 1999. 1005+316 sider. Dansk Fremmedordbog indeholder ca. 50.000 opslagsord og giver oplysninger om ordenes betydning, etymologi og udtale. Ordbogen indeholder desuden mere end 1.300 artikler om ‘fremmedordenes byggeklodser’, dvs. orddele der går igen i en mængde fremmedord. De sidste 316 sider af bogen består af en omvendt fremmedordbog hvor man kan slå danske ord op og få det tilsvarende fremmedord. Fremmedordbogen er tilgængelig via opslag i Lex.dk.

Etymologisk Ordbog
Af Jan Katlev. Politikens Forlag, 2000. 698 sider. Etymologisk Ordbog indeholder oplysninger om danske ords oprindelse og historie. Bogen indeholder særlige afsnit om sprogets oprindelse og historie af Jan Katlev og Allan Karker.

Udtale

Den Store Danske Udtaleordbog
Af Lars Brink m.fl., Munksgaard, 1991. 1659 sider. Den Store Danske Udtaleordbog beskriver udførligt udtalen og udtalevariationerne i dansk rigsmål. Den er grundig, men forholdsvis svær at bruge.

Dansk Udtale
Af Peter Molbæk Hansen. Gyldendal, 1990. 761 sider. Dansk Udtale er en mindre og lettere tilgængelig udtaleordbog end Den Store Danske Udtaleordbog.

Udtale af ord behandles i øvrigt også i Ordbog over det danske Sprog og Den Danske Ordbog. Udtalen af fremmedord behandles derudover også i Dansk Fremmedordbog.

Talemåder

Bevingede ord
Af Pia Jarvad. Gads Forlag, 2006. 574 sider. Bevingede ord indeholder faste udtryk af enhver art af kendt og ukendt herkomst: citater – litterære og af mundtlig oprindelse – aforismer, maksimer, ordsprog, skæmtesprog, inskriptioner, mottoer, valgsprog, talemåder, mundheld, fyndsprog, klicheudtryk, slagord og meget mere.

Hvorfor siger vi sådan
Af Jan Katlev og Hanne Steen Spliedt. Politikens Forlag, 2001. 128 sider. I Hvorfor siger vi sådan gennemgås omkring 400 velkendte danske udtryk. Det forklares hvad udtrykkene betyder, og hvordan eller hvorfor de har fået denne betydning.

Talemåder i dansk
Ordbog over idiomer. Af Stig Toftgaard Andersen. Munksgaard, 1998. 419 sider. Talemåder i dansk indeholder en lang række idiomatiske vendinger. Det forklares hvad udtrykkene betyder, og evt. tilsvarende vendinger på engelsk, tysk og fransk er anført.

Mange talemåder behandles også i Ordbog over det danske SprogDen Danske Ordbog og Nudansk Ordbog.

Grammatik

Grammatik over det Danske Sprog
Af Erik Hansen og Lars Heltoft. Bind 1-3. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 2011. Grammatik over det Danske Sprog (GDS) er den største nyere fremstilling af dansk grammatik. GDS indeholder ikke blot en beskrivelse af sprogets grammatiske strukturer, men også forslag til betydningen af disse strukturer. GDS henvender sig først og fremmest til universitetsstuderende, forskere, lærere og professionelle sprogbrugere.

Grammatiske termer
Af Lars Heltoft, Eva Skafte Jensen, Ida Elisabeth Mørch og Jørgen Schack. Dansk Sprognævns skrifter 50, 2020. Grammatiske termer er en alfabetisk ordnet opslagsbog om grammatik. Bogen indeholder 275 termer og begreber der alle er forsynet med en definition, relevante eksem­pler, synonymer og henvisninger til beslægtede termer. 

Dansk Grammatik
Af Lisa Holm Christensen og Robert Zola Christensen, Syddansk Universitetsforlag, 2019 (4. udg., 1. oplag). Dansk grammatik er beregnet til studerende på videregående uddannelser, men henvender sig også til alle andre der vil erhverve sig en grundlæggende, men samtidig omfattende viden om det danske sprogs opbygning. 

Dansk Basisgrammatik
Af Ane Børup, Ulrik Hvilshøj og Bolette Rud. Pallesen. Gyldendal, 2000. 88 sider. Dansk Basisgrammatik er et opslagsværk hvor de grundlæggende regler for dansk grammatik beskrives. Desuden søges det forklaret hvorfor dele af sproget ser ud som det gør. Bogen er primært rettet mod folkeskolens ældste klasser og er derfor lettilgængelig.

Nudansk Grammatik
Af Christian Becker-Christensen og Peter Widell. Politikens Forlag, 2003. 181 sider. Nudansk Grammatik er en dansk basisgrammatik. Bogen omhandler ordklasser, bøjning og orddannelse og giver en indføring i grammatisk analyse og grammatisk terminologi. Bogen indeholder desuden et afsnit med retskrivningsregler hvor dele af Retskrivningsordbogens retskrivningsregler formidles på en mere lettilgængelig måde end i selve Retskrivningsordbogen.

Nudansk Syntaks
Af Christian Becker-Christensen. Politikens Forlag, 2004. 176 sider. Nudansk Syntaks handler om hvordan ord kombineres til større helheder – til ordgrupper og sætninger. Bogen præsenterer grundmønstre for sætningsdannelsen, og det beskrives hvordan vi opbygger forskellige typer af sætninger i dansk. Bogen er også en indføring i grammatisk analyse. Der redegøres for hvordan man analyserer sætninger, og for de kriterier der ligger til grund for den grammatiske beskrivelse.

Dansk sprog
En grundbog. 2. udgave. Af Henrik Galberg Jacobsen og Peder Skyum-Nielsen. Schønberg, 2007. 310 sider. Dansk sprog er en almen introduktion i dansk sprog på akademisk niveau. Den indeholder kapitler om skriftlig fremstilling, sprogbrugsanalyse, sprognormer, sætningsled og sætningsskema, juridisk sprogbrug, mundtlig fremstilling, ordtyper og orddannelse, referater, sproglig koncentration og sproglige termer.

Dansk Sproglære
2. udgave Redigeret af Tore Kristiansen, Frans Gregersen m.fl. Dansklærerforeningen, 1998. 376 sider. Dansk Sproglære behandler en række forskellige emner om sprog i almindelighed, dvs. om hvad sprog overhovedet er, og om dansk i særdeleshed, dvs. om hvordan det danske sprog er opbygget og fungerer, og om det danske sprogsamfund. Bogen er skrevet med tanke på danskundervisningen i uddannelsessystemet, først og fremmest de gymnasiale uddannelser.

Sprogbrug

Dansk Sprogbrug. En stil- og konstruktionsordbog
Af Erik Bruun. 2. udgave. Gyldendal, 1995. 546 sider. Dansk Sprogbrug er en alfabetisk ordnet opslagsbog hvori man kan finde oplysninger om de forskellige opslagsords muligheder for at indgå i sammenhænge med andre ord.

Synonymordbog
Redigeret af Jørgen Nørby Jensen. 14. udgave. Politiken, 2006. I Synonymordbogen finder man en række synonymer og antonymer til de alfabetisk ordende opslagsord. Under de enkelte opslagsord finder man både ord og vendinger med præcis samme betydningsområde som opslagsordet, og ord og vendinger der ligger inden for samme betydningsområde og kan svare til opslagsordet i bestemte anvendelser.

Den Danske Begrebsordbog
Redigeret af Sanni Nimb m.fl. 1. udg. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2014. I Den Danske Begrebsordbog er det danske ordforråd grupperet efter ordenes betydning. Både almindelige og mere sjældne ord og udtryk er medtaget, og både det almene ordforråd og det mere faglige ordforråd er afdækket i ordbogen. Ordbogen giver på den baggrund sprogbrugeren mulighed for at udtrykke sig mere varieret og mere præcist inden for bestemte områder af sproget.

Hjælp på nettet

Gå til Dansk Sprognævns huskesedler, Sproghjælp, og andre vejledninger på hjemmesiden.

Gå til Råd og regler på sproget.dk.