Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Retskrivning / Om Retskrivningsordbogen / Løbende opdatering af RO / Nye opslagsord 2016 (246 ord) 12.2.2019

Nye opslagsord 2016 (246 ord)

Læs om nye opslagsord 2016 (246 ord).

af|re|gi|stre|re vb., -r, -de, -t; afregistrere en bil

af|re|gi|stre|ring sb., -en, -er, -erne; afregistrering af bil

af|skeds|re|cep|tion sb., -en, -er, -erne

af|slut|nings|fest sb., -en, -er, -erne

a|gur|ke|stav sb., -en, -e, -ene

al|ders|dis|kri|mi|na|tion sb., -en

al|ders|dis|kri|mi|ne|ring sb., -en

a|ma|ger|kansk adj., itk. d.s., -e

a|ma|tør|plan sb., -et; på amatørplan

a|me|ri|ca|no sb., -en, -er, -erne (en kaffedrik)

an|grebs|spil sb., -let

angst|frem|kal|den|de ubøj. adj.

ba|by|mos sb., -en

bag|kæ|de sb., -n, -r, -rne (i fx fodbold el. håndbold)

bag|lår sb., -et, baglår, -ene

bar|ne|mor|der sb., -en, -e el. børnemordere, -ne el. børnemorderne

bi|ki|ni|top sb., -pen, -pe, -pene

bil|led|ma|ni|pu|la|tion sb., -en, -er, -erne

bio|graf|ak|tu|el adj., -t, -le

bio|æta|nol sb., -et (ætanol fremstillet af organisk materiale)

bo|gey sb., -en, -er el. -s, -erne (i golf)

bom|be|at|trap sb., -pen, -per, -perne

bort|ope|ra|tion sb., -en, -er, -erne

bund|hold sb., -et, bundhold, -ene

bør|ne|zoo sb., -en, -er, -erne

cho|ko|creme sb., -n, -r, -rne

cho|ko|ka|ge sb., -n, -r, -rne

ci|ne|ast sb., -en, -er, -erne (filmelsker, filmskaber)

cir|kel|dia|gram sb., -met, -mer, -merne

cor|ta|do sb., -en, -er, -erne (en kaffedrik)

cow|boy|toast sb., -en, -s el. cowboytoast, -ene

crowd|sour|ce vb., -r, -de, -t ((især via internettet) anvende mange bidragydere til løsning af en opgave)

crowd|sour|cing sb., -en (det at crowdsource)

crowd|sur|fe vb., -r, -de, -t (blive båret på publikums hænder under en koncert)

crowd|sur|fing sb., -en (det at crowdsurfe)

deal sb., -en, -s, -ene

de|le|øko|no|mi sb., -en, -er, -erne

del|tids|pro|fes|sio|nel adj., -t, -le

deo sb., -en, -er, -erne

deo|spray sb., -en, -er el. deospray, -e(r)ne

deo|stick sb., -en, -s el. deostick, -ene

di|vi|sions|klub sb., -ben, -ber, -berne

dou|ble|test sb., -en, -s el. doubletest, -ene (risikovurdering af en gravid kvindes blod i forhold til kromosomfejl hos fostret)

dren|ge|drøm sb., -men, -me, -mene

dræ|ber|hval sb., -en, -er, -erne

1. du|rum sb., -men (en hvedeart), i sms. durum-, fx durummel

2. du|rum sb., -men, -mer, -merne (durumrulle)

døds|fæl|de sb., -n, -r, -rne

ea|gle sb., -n, -r el. -s, -rne (i golf)

eks sb., -en, -er, -erne (tidligere ægtefælle el. kæreste)

eks|pert|pa|nel sb., -et, -er, -erne

ek|stra|ud|styr sb., -et, ekstraudstyr, -ene

1. em|mer sb., -en (en hvedeart)

e|ner|gi|rig|tig adj., -t, -e

en|gangs|hands|ke sb., -n, -r, -rne

en|gelsk|ta|len|de ubøj. adj.

e-sport sb., -en, i sms. e-sports-, fx e-sportsudøver

e|to|log sb., -en, -er, -erne (person der beskæftiger sig med etologi)

e|to|lo|gisk adj., itk. d.s., -e (som vedrører etologi)

fag|lig|hed sb., -en, -er, -erne

fejl|ci|te|re vb., -r, -de, -t

fejl|in|for|ma|tion sb., -en, -er, -erne

fest|abe sb., -n, -r, -rne

fest|hu|mør sb., -et; være i festhumør

fjer|boa sb., -en, -er, -erne

flek|si|tar sb., -en, -er, -erne (vegetar der indimellem spiser kød)

fler|gangs|fø|den|de ubøj. adj.

fler|gangs|gra|vid adj., -t, -e

fol|ke|sport sb., -en

for|fat|ter|spi|re sb., -n, -r, -rne

for|svars|spil sb., -let

for|vagt sb., -en, -er, -erne

frisk|pluk|ket adj., friskplukkede; friskplukkede jordbær

fri|tids|job sb., -bet, -s el. fritidsjob, -bene

fro|kost|piz|za sb., -en, -er, -erne

fuld|tids|pro|fes|sio|nel adj., -t, -le

fæl|les|lo|ka|le sb., -t, -r, -rne

fø|rer|hold sb., -et, førerhold, -ene

førs|te|gangs|gra|vid adj., -t, -e

gen|sæl|ge vb., -r, gensolgte, gensolgt

gu|le|rods|stav sb., -en, -e, -ene

had|præ|di|kant sb., -en, -er, -erne

halv|pro|fes|sio|nel adj., -t, -le

ha|ram ubøj. adj. (ikke i overensstemmelse med de muslimske regler)

hav|ud|sigt sb., -en, -er, -erne

hel|dags|møde sb., -t, -r, -rne

hel|pro|fes|sio|nel adj., -t, -le

hjer|te|ryt|me sb., -n, -r, -rne

hjæl|pe|pak|ke sb., -n, -r, -rne

hjæl|pe|ryt|ter sb., -en, -e, -ne

hjæl|pe|træ|ner sb., -en, -e, -ne

ho|mo|fob sb., -en, -er, -erne (person der har modvilje mod homoseksuelle)

hyg|ge|krog sb., -en, -e, -ene

høj|re|mar|gen (el. højremargin) sb., -en, -er, -erne

høj|re|mar|gin (el. højremargen) sb., -en, -er, -erne

høj|re|me|nu sb., -en, -er, -erne (i it)

hø|re|prø|ve sb., -n, -r, -rne

hø|re|test sb., -en, -s el. høretest, -ene

ind|for|tol|ke vb., -r, -de, -t

ind|for|tolk|ning sb., -en, -er, -erne

in|klu|siv adj., -t, -e; den inklusive skole (jf. inklusive)

is|kaf|fe sb., -n, -r, -rne

is|la|mo|fob sb., -en, -er, -erne (person der har modvilje mod islam)

ja|par|ti sb., -et, -er, -erne

jui|cer sb., -en, -e, -ne (maskine der laver juice)

kaf|fe|drik|ker sb., -en, -e, -ne

kas|se|ef|ter|syn sb., -et, kasseeftersyn, -ene

ka|ver|ne sb., -n, -r, -rne (et hulrum i fx et organ)

kind|kys|se vb., -r, -de, -t

klau|stro|fob sb., -en, -er, -erne

ko|lo|sko|pi sb., -en, -er, -erne (kikkertundersøgelse af ende- og tyktarm)

ko|ma|tøs adj., -t, -e (bevidstløs)

kon|cert|ak|tu|el adj., -t, -le

kon|takt|læ|rer sb., -en, -e, -ne

kon|takt|sport sb., -en

kors|ben sb., -et, korsben, -ene

kryds|tjek sb., -ket, krydstjek, -kene

kvin|de|syn sb., -et, kvindesyn, -ene

kæ|be|led sb., -det, kæbeled, -dene

køns|hår sb., -et, kønshår, -ene

køns|kir|tel sb., kønskirtlen, kønskirtler, kønskirtlerne

1. like sb., -t, -s, -ne; opslaget fik over 100 likes

2. li|ke vb., -r, -de, -t; hun likede hans profilbillede

luft|syg adj., -t, -e

luft|sy|ge sb., -n

lym|fe|knu|de sb., -n, -r, -rne

lø|be|tights sb. pl., -ene

ma|ve|dan|ser sb., -en, -e, -ne

me|die|storm sb., -en, -e, -ene

mel|lem|run|de sb., -n, -r, -rne, i sms. mellemrunde-, fx mellemrundekamp

me|te|or|regn sb., -en

mid|ter|pla|ce|ring sb., -en, -er, -erne

mil|li|se|kund sb., -et, -er, -erne (fork.: ms)

min|de|le|gat sb., -et, -er, -erne

2. ms (fork. for millisekund)

mul|ti|mo|da|li|tet sb., -en, -er, -erne

mus|kel|væv sb., -et, muskelvæv, -ene

mæt|nings|punkt sb., -et, -er, -erne

na|tio|nal|sport sb., -en

na|tio|nal|sprog sb., -et, nationalsprog, -ene

ne|ga|tiv|si|de sb., -n; på negativsiden

nej|par|ti sb., -et, -er, -erne

nor|mal|pris sb., -en, -er, -erne

næ|se|ryg sb., -gen, -ge, -gene

næst|for|mand|skab sb., -et, -er, -erne

nød|for|an|stalt|ning sb., -en, -er, -erne

nøg|le|kort sb., -et, nøglekort, -ene; døren åbnes med nøglekort; nøglekort med engangskoder

o|lie|stat sb., -en, -er, -erne

om|tol|ke vb., -r, -de, -t

om|tolk|ning sb., -en, -er, -erne

o|ver|gangs|jak|ke sb., -n, -r, -rne

o|ver|in|for|me|re vb., -r, -de, -t

o|ver|salg sb., -et, oversalg, -ene

o|ver|sæl|ge vb., -r, oversolgte, oversolgt; oversælge sig selv

pan|de|ben sb., -et, pandeben, -ene

pe|ri|o|de|kort sb., -et, periodekort, -ene

per|son|ska|de sb., -n, -r, -rne, i sms. personskade-, fx personskadeuheld

per|son|ska|de|er|stat|ning sb., -en, -er, -erne

piz|za|slice sb., -n, -s, -ne

plad|der|hu|ma|nist sb., -en, -er, -erne

po|si|tiv|si|de sb., -n; på positivsiden

pro|fil|bil|le|de sb., -t, -r, -rne

prø|ve|træ|ne vb., -r, -de, -t

prø|ve|træ|ning sb., -en, -er, -erne

pæ|re|for|met adj., pæreformede

ra|dio|gra|fi sb., -en (røntgenundersøgelse)

re|gel|ryt|ter sb., -en, -e, -ne

re|gel|ryt|te|ri sb., -et

rej|se|kort sb., -et, rejsekort, -ene

rej|se|le|gat sb., -et, -er, -erne

ren|gø|rings|per|so|na|le sb., -t, -r, -rne

reu|ma|to|log sb., -en, -er, -erne

rul|le|fald sb., -et, rullefald, -ene

ryg|mus|kel sb., rygmusklen, rygmuskler, rygmusklerne

salgs|ar|gu|ment sb., -et, -er, -erne

sen|føl|ge sb., -n, -r, -rne

shit|storm sb., -en, -e el. -s, -ene (stor, negativ opmærksomhed, især på de sociale medier)

sin|gle|ud|spil sb., -let, singleudspil, -lene (musiknummer der udgives som forløber for et album)

ska|te vb., -r, -de, -t

skat|te|smæk sb., -ket, skattesmæk, -kene

ski|skyt|te sb., -n, -r, -rne

sko|le|fest sb., -en, -er, -erne

skri|ve|be|skyt|tet adj., skrivebeskyttede; skrivebeskyttede dokumenter

skæb|ne|kamp sb., -en, -e, -ene

2. slice sb., -n, -s, -ne (stykke pizza e.l.)

slut|fa|se sb., -n, -r, -rne

slut|run|de sb., -n, -r, -rne, i sms. slutrunde-, fx slutrundekamp

smug|kig (el. smugkik) sb., -get, smugkig, -gene

smug|kik (el. smugkig) sb., -ket, smugkik, -kene

smug|læ|se vb., -r, smuglæste, smuglæst

små|fisk sb. pl., -ene

sol|storm sb., -en, -e, -ene

spe|cial|sko|le sb., -n, -r, -rne

spil|le|klub sb., -ben, -ber, -berne

stan|dard|sprog sb., -et, standardsprog, -ene

start|da|to sb., -en, -er, -erne

start|fa|se sb., -n, -r, -rne

sta|tus|op|da|te|ring sb., -en, -er, -erne

stor|by|fe|rie sb., -n, -r, -rne

stor|test sb., -en, -s el. stortest, -ene

stu|die|job sb., -bet, -s el. studiejob, -bene

syns|ned|sæt|tel|se sb., -n, -r, -rne

syns|test sb., -en, -s el. synstest, -ene

syns|tol|ke vb., -r, -de, -t

syns|tolk|ning sb., -en, -er, -erne; synstolkning for blinde

sæ|be|øje sb., -t, sæbeøjne, sæbeøjnene (blåt øje)

sær|ud|stil|ling sb., -en, -er, -erne

ta|le|han|di|cap|pet (el. talehandikappet) adj., talehandicappede

ta|le|han|di|kap|pet (el. talehandicappet) adj., talehandikappede

te|drik|ker sb., -en, -e, -ne

ter|ror|an|greb sb., -et, terrorangreb, -ene

tids|kap|sel sb., tidskapslen, tidskapsler, tidskapslerne

tids|rej|se sb., -n, -r, -rne

til|buds|jæ|ger sb., -en, -e, -ne

ti|me|glas|for|met adj., timeglasformede

tog|bus sb., -sen, -ser, -serne

top|præ|ste|re vb., -r, -de, -t

tri|ceps sb., -en, -er, -erne (muskel på overarmens bagside)

trods|re|ak|tion sb., -en, -er, -erne

tryk|sår sb., -et, tryksår, -ene

tysk|ta|len|de ubøj. adj.

tæt|lig|gen|de ubøj. adj.

u|de|ser|ve|ring sb., -en, -er, -erne

u|ho|mo|ge|ni|se|ret adj., uhomogeniserede

un|der|co|ver adv., i sms. undercover-, fx undercoveragent, undercoverjournalist

un|der|in|for|me|re vb., -r, -de, -t

u|ni|ver|si|tets|ud|dan|nel|se sb., -n, -r, -rne

u|om|skå|ren (el. uomskåret) adj., uomskåret, uomskårne el. uomskårede

u|om|skå|ret (el. uomskåren) adj., uomskåret, uomskårne el. uomskårede

vagt|plan sb., -en, -er, -erne

var|me|be|hand|ling sb., -en, -er, -erne

ve|ga|nis|me sb., -n (det at leve som veganer)

ve|gansk adj., itk. d.s., -e (som har at gøre med veganisme)

ven|ne|an|mod|ning sb., -en, -er, -erne

venst|re|mar|gen (el. venstremargin) sb., -en, -er, -erne

venst|re|mar|gin (el. venstremargen) sb., -en, -er, -erne

venst|re|me|nu sb., -en, -er, -erne (i it)

ver|dens|fred sb., -en

vi|de|re|sen|del|se sb., -n, -r, -rne, i sms. videresendelses-, fx videresendelsesregel

vin|ter|mør|ke sb., -t

vok|sen|pæ|da|go|gisk adj., itk. d.s., -e

værts|by sb., -en, -er, -erne

y|der|punkt sb., -et, -er, -erne

æb|le|for|met adj., æbleformede

øl|kap|sel sb., ølkapslen, ølkapsler, ølkapslerne

øv|dag sb., -en, -e, -ene

Hent RO+ appen

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik