Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Nye opslagsord 2018 (182 ord)

Nye opslagsord 2018 (182 ord)

cover-svg-tw-plain

af|ter|par|ty sb., –et, –er el. afterparties, –erne
a|io|li sb., –en, –er, –erne (hvidløgsmayonnaise)
a|kut|hjælp sb., –en
a|kut|hjæl|per sb., –en, –e, –ne
al|ler|gi|ven|lig adj., –t, –e
an|den|pri|o|ri|tet sb., –en, –er, –erne
an|falds|fri adj., –t, –e el. anfaldsfri
an|tro|po|sof sb., –fen, –fer, –ferne (tilhænger af antroposofien)
an|tro|po|so|fi sb., –en (en filosofisk-religiøs retning)
an|tro|po|so|fisk adj., itk. d.s., –e (som vedrører antroposofien)
a|vis|bud sb., –det, –e, –ene
barn|doms|erin|dring sb., –en, –er, –erne
bi|at|let sb., –en, –er, –erne (person som dyrker biatlon)
bi|at|lon sb. (fk.) (skiskydningsportsgren der består af to discipliner)
bit|coin sb., –en, –s, –ene (en digital valuta)
blues|mu|si|ker sb., –en, –e, –ne
bur|ri|to sb., –en, –er el. -s, –e(r)ne
bør|ne|fri adj., –t, –e el. børnefri; børnefri weekend
chef|træ|ner sb., –en, –e, –ne
coch|lea|im|plan|tat (el. cochlearimplantat) sb., –et, –er, –erne
coch|le|ar|im|plan|tat (el. cochleaimplantat) sb., –et, –er, –erne
CT-scan|ner (el. CT-skanner el. ct-scanner el. ct-skanner) sb., –en, –e, –ne
ct-scan|ner (el. ct-skanner el. CT-scanner el. CT-skanner) sb., –en, –e, –ne
CT-scan|ning (el. CT-skanning el. ct-scanning el. ct-skanning) sb., –en, –er, –erne
ct-scan|ning (el. ct-skanning el. CT-scanning el. CT-skanning) sb., –en, –er, –erne
CT-skan|ner (el. CT-scanner el. ct-scanner el. ct-skanner) sb., –en, –e, –ne
ct-skan|ner (el. ct-scanner el. CT-scanner el. CT-skanner) sb., –en, –e, –ne
CT-skan|ning (el. CT-scanning el. ct-scanning el. ct-skanning) sb., –en, –er, –erne
ct-skan|ning (el. ct-scanning el. CT-scanning el. CT-skanning) sb., –en, –er, –erne
cui|sine sb. (itk.); det globale cuisine
dag|til|bud sb., –detdagtilbud, –dene, i sms. dagtilbuds-, fx dagtilbudsaftale, dagtilbudschef
dan|se|glad adj., itk. d.s., –e
dan|se|part|ner sb., –en, –e, –ne
de|ak|ti|ve|ring sb., –en, –er, –erne
de|le|ven|lig adj., –t, –e; delevenlig lejlighed
de|tail|sty|re (el. detaljestyre) vb., –r, –de, –t
de|tail|sty|ring (el. detaljestyring) sb., –en
de|tal|je|sty|re (el. detailstyre) vb., –r, –de, –t
de|tal|je|sty|ring (el. detailstyring) sb., –en
dril|le|nis|se sb., –n, –r, –rne
e|ge|træs|fad sb., –et, –e, –ene; lagre vin på egetræsfade
ek|so|pla|net sb., –en, –er, –erne
e|ner|gi|af|grø|de sb., –n, –r, –rne
fa|mi|lie|ven|lig adj., –t, –e
fan|fic|tion sb. (fk.), i sms. fanfiction-, fx fanfictionhistorie
fan|fik|tion sb., –en, i sms. fanfiktion- el. fanfiktions-, fx fanfiktion(s)historie
fin|re|ven (el. finrevet el. fintreven el. fintrevet) adj., finrevetfinrevne
fin|re|vet (el. finreven el. fintreven el. fintrevet) adj., finrevne
fint|re|ven (el. finreven el. finrevet el. fintrevet) adj., fintrevetfintrevne
fint|re|vet (el. finreven el. finrevet el. fintreven) adj., fintrevne
flam|me|hæm|mer sb., –en, –e, –ne
flåt|bid sb., –detflåtbid, –dene
fod|bold|bøl|le sb., –n, –r, –rne
fod|pa|ra|de sb., –n, –r, –rne
fol|ke|mu|si|ker sb., –en, –e, –ne
for|brugs|lån sb., –etforbrugslån, –ene
for|fest sb., –en, –er, –erne
for|hånds|til|sagn sb., –etforhåndstilsagn, –ene
for|tids|men|nes|ke sb., –t, –r, –(r)ne
for|æl|dre|sam|ta|le sb., –n, –r, –rne
fransk|spro|get adj., fransksprogede
fær|dig|byg|ge vb., –r, –de, –t
fød|sels|da|to sb., –en, –er, –erne
ga|ra|ge|rock sb., –en
gen|an|sæt|te vb., –r, genansatte, genansat
gen|an|sæt|tel|se sb., –n, –r, –rne
GHz (fork. for gigahertz)
gly|kæ|misk adj., itk. d.s., –e (som vedrører blodsukkeret); glykæmisk indeks
gri|se|kød sb., –et
groft|re|ven (el. groftrevet) adj., groftrevetgroftrevne; groftrevne gulerødder
groft|re|vet (el. groftreven) adj., groftrevne; groftrevne gulerødder
grup|pe|vold|tægt sb., –en, –er, –erne
halv|dags|ar|bej|de sb., –t
hel|dags|ar|bej|de sb., –t
hi|sto|rie|for|falsk|ning sb., –en
hi|sto|rie|for|tæl|ler sb., –en, –e, –ne
hjem|trans|port sb., –en, –er, –erne
hop|pe|føl sb., –lethoppeføl, –lene
ho|ved|ar|gu|ment sb., –et, –er, –erne
ho|ved|pro|blem sb., –et, –er, –erne
hy|per|mo|bil adj., –t, –e; hypermobile led
hy|per|mo|bi|li|tet sb., –en
høj|re|ra|di|kal adj., –t, –e
høj|re|ra|di|ka|lis|me sb., –n
hånd|creme sb., –n, –r, –rne
in|der|telt sb., –et, –e, –ene
in|som|ni sb., –en (søvnløshed)
in|ter|ga|lak|tisk adj., itk. d.s., –e (som vedrører el. foregår i flere galakser)
kamp|start sb., –en, –er, –erne
kick|bok|ser sb., –en, –e, –ne
ker|ne|op|ga|ve sb., –n, –r, –rne
klo|ge|åge sb., –n, –r, –rne
la|crosse sb. (fk.) (et boldspil)
lin|gua fran|ca sb. (itk.) (sprog der bruges som kommunikationssprog mellem mennesker med forskellige modersmål(historisk) blandingssprog)
luk|sus|lej|lig|hed sb., –en, –er, –erne
lu|mum|ba sb., –en, –er, –erne (drik bestående af kakao med cognac el. rom)
lyk|ke|fø|lel|se sb., –n, –r, –rne
lys|sværd sb., –etlyssværd, –ene
lyst|læs|ning sb., –en, –er, –erne
magt|for|hold sb., –etmagtforhold, –ene
mar|gre|the|skål sb., –en, –e, –ene
mas|se|ud|ryd|del|se sb., –n, –r, –rne
me|die|li|cens sb., –en, –er, –erne
me|nings|til|ken|de|gi|vel|se sb., –n, –r, –rne
men|ne|ske|skæb|ne sb., –n, –r, –rne
me|ta|fik|tion sb., –en, –er, –erne (en litterær genre)
mi|kro|bryg sb., –getmikrobryg, –gene
mi|kro|bryg|ger sb., –en, –e, –ne
min|de|tav|le sb., –n, –r, –rne
mind|ful|ness sb. (fk.)
mind|set sb., –tet, –s el. mindset, –tene
MR-scan|ner (el. MR-skanner el. mr-scanner el. mr-skanner) sb., –en, –e, –ne
mr-scan|ner (el. mr-skanner el. MR-scanner el. MR-skanner) sb., –en, –e, –ne
MR-scan|ning (el. MR-skanning el. mr-scanning el. mr-skanning) sb., –en, –er, –erne
mr-scan|ning (el. mr-skanning el. MR-scanning el. MR-skanning) sb., –en, –er, –erne
MR-skan|ner (el. MR-scanner el. mr-scanner el. mr-skanner) sb., –en, –e, –ne
mr-skan|ner (el. mr-scanner el. MR-scanner el. MR-skanner) sb., –en, –e, –ne
MR-skan|ning (el. MR-scanning el. mr-scanning el. mr-skanning) sb., –en, –er, –erne
mr-skan|ning (el. mr-scanning el. MR-scanning el. MR-skanning) sb., –en, –er, –erne
mul|ti|hal sb., –len, –ler, –lerne
net|ud|ga|ve sb., –n, –r, –rne
nis|se|pi|ge sb., –n, –r, –rne
nog|le gan|ge; nogle gange ser jeg tv om morgenen; vi har rejst i Italien nogle gange
ny|til|trådt adj., –e; den nytiltrådte direktør
om|ko|de vb., –r, –de, –t
pa|ra|at|let sb., –en, –er, –erne
pa|ra|at|le|tik sb., –ken
pa|ra|lym|pisk adj., itk. d.s., –e; Paralympiske Lege el. paralympiske lege
par|ke|rings|for|hold sb., –etparkeringsforhold, –ene
peer|re|view sb., –et, –s el. peerreview, –ene (fagfællebedømmelse)
per|son|lig|heds|for|styr|rel|se sb., –n, –r, –rne
pop op-shop sb., –pen, –per el. -s, –pe(r)ne (jf. § 57.7.a)
pris|ud|vik|ling sb., –en, –er, –erne
quick|fix sb., –etquickfix, –ene
rek|tal adj., –t, –e (som vedrører endetarmen), i sms. rektal-, fx rektalundersøgelse
re|li|gions|so|cio|log sb., –en, –er, –erne
re|twee|te (el. retwitte) vb., –r, –de, –t
re|twit|te (el. retweete) vb., –r, –de, –t
rib|eye sb., –n, –s
ryg|ska|de sb., –n, –r, –rne
sci-fi sb. (fk.), i sms. sci-fi-, fx sci-fi-film
sin|gle|far sb., –en el. singlefaderensinglefædresinglefædrene
sin|gle|for|æl|der sb., –ensingleforældresingleforældrene
sin|gle|mor sb., –en el. singlemoderensinglemødresinglemødrene
skå|ne|job|ber sb., –en, –e, –ne
soap sb., –en, –s, –ene (langvarig, triviel tv-serie)
so|lo|ulyk|ke sb., –n, –r, –rne
spa|re|øvel|se sb., –n, –r, –rne
spar|ke|tek|nik sb., –ken, –ker, –kerne
spot on ubøj. adj. (meget rammende, præcis)
sto|ry|tel|ler sb., –en, –e el. -s, –ne
strea|ming|tje|nes|te sb., –n, –r, –rne
stu|den|ter|med|hjælp sb., –en
style|sheet sb., –et, –s, –ene
sund|heds|tjek sb., –ketsundhedstjek, –kene
su|per|food sb., –en, –s, –ene
sær|sta|tus sb., –sen
sæ|son|af|slut|ning sb., –en, –er, –erne
sæ|son|pre|mie|re sb., –n, –r, –rne
tand|im|plan|tat sb., –et, –er, –erne
tan|ke|løs|hed sb., –en
tan|ke|myl|der sb., tankemyld(e)ret
TB (fork. for terabyte)
tem|pe|ra|tur|stig|ning sb., –en, –er, –erne
ten|nis|sok sb., –ken, –ker, –kerne
ter|mi|nal|byg|ning sb., –en, –er, –erne
tids|op|fat|tel|se sb., –n, –r, –rne
tog|drift sb., –en
tolv|tom|mers ubøj. adj.
-tom|mers; tolvtommers el. 12-tommers; 55-tommers
træf|sik|ker|hed sb., –en
træ|nings|tur sb., –en, –e, –ene
tøj|for|ret|ning sb., –en, –er, –erne
up|co|ming ubøj. adj.; en upcoming kunstner
ve|lo|ci|rap|tor sb., –en, –er, –erne (en dinosaurus)
venst|re|ra|di|kal adj., –t, –e
venst|re|ra|di|ka|lis|me sb., –n
vækst|pak|ke sb., –n, –r, –rne
æb|le|rov sb., –etæblerov, –ene
åben|sin|det adj., åbensindede
års|ind|komst sb., –en, –er, –erne