Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Nye opslagsord 2017 (187 ord)

Nye opslagsord 2017 (187 ord)

cover-svg-tw-plain

af|drags|fri|hed sb., –en
a|na|ly|se|ring sb., –en, –er, –erne
angst|fuld adj., –t, –e
angst|fyldt adj., –e
angst|neu|ro|ti|ker sb., –en, –e, –ne
angst|neu|ro|tisk adj., itk. d.s., –e
an|svars|fra|læg|gel|se sb., –n, –r, –rne
an|ti|gu|a|ner sb., –en, –e, –ne (person fra Antigua og Barbuda)
an|ti|gu|ansk adj., itk. d.s., –e (som vedrører Antigua og Barbuda)
ar|bejds|lyst sb., –en; god arbejdslyst
ar|bejds|styrke sb., –n, –r, –rne
ar|ve|sag sb., –en, –er, –erne
ba|by|sæl sb., –en, –er, –erne
bag|po|te sb., –n, –r, –rne
bag|ud|gang sb., –en, –e, –ene
bil|for|sik|ring sb., –en, –er, –erne
bjerg|eta|pe sb., –n, –r, –rne
bjerg|ged sb., –en, –er, –erne
bog|ud|gi|vel|se sb., –n, –r, –rne
bo|lig|bob|le sb., –n, –r, –rne
bo|lig|lån sb., –etboliglån, –ene
bron|to|sau|rus sb., –sen, –ser, –serne (en dinosaurus)
bør|ne|klip sb. (itk.)
bør|ne|klip|ning sb., –en, –er, –erne
chat|fo|rum sb., –met, –mer el. chatfora, –merne el. chatforaene
co|ver|band sb., –et, –s el. coverband, –ene (band der udelukkende spiller andre musikeres numre)
cy|ber-; cyberangreb; cyberkriminalitet; cybersikkerhed
da|me|klip sb. (itk.)
da|me|klip|ning sb., –en, –er, –erne
de|bat|fo|rum sb., –met, –mer el. debatfora, –merne el. debatforaene
de|mo|ti|va|tion sb., –en (mangel på motivation)
di|va|ne|ser sb., –en, –e, –ne ((spøgende) sofa, divan)
dob|belt|klik sb., –ketdobbeltklik, –kene
eks|kla|ve sb., –n, –r, –rne (landområde som tilhører en stat som det geografisk ikke hænger sammen med)
e|li|te|sport sb., –en, i sms. elitesports-, fx elitesportsudøver
e|ner|gi|po|li|tik sb., –ken, –ker, –kerne
e|ner|gi|po|li|tisk adj., itk. d.s., –e
en|gelsk|spro|get adj., engelsksprogede
e-sig|na|tur sb., –en, –er, –erne
e|ta|pe|løb sb., –etetapeløb, –ene
far|for|æl|dre sb. pl., –ne (forældre til ens far)
fast|an|sat adj., –te
fejl|bar|lig adj., –t, –e
fif|ty-fif|ty-chan|ce sb., –n, –r, –rne
figh|ter|vil|je sb., –n
flex|i|cu|ri|ty sb. (fk.) (kombination af social sikkerhed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet)
fly|tra|fik sb., –ken
fol|ke|sko|le|re|form sb., –en, –er, –erne
for|po|te sb., –n, –r, –rne
for|tids|levn sb., –etfortidslevn, –ene
for|års|kåd adj., –t, –e
frisk|bryg|get adj., friskbryggede; friskbrygget kaffe
fød|sels|vægt sb., –en
føl|ger sb., –en, –e, –ne; siden har over 10.000 følgere
ga|ve|bånd sb., –etgavebånd, –ene
gen|brugs|tøj sb., –et
goal|ball sb. (fk.) (et boldspil), i sms. goalball-, fx goalballspiller
god|nat|sang sb., –en, –e, –ene
gym|na|sie|re|form sb., –en, –er, –erne
gå|se|bryst sb., –et, –er, –erne (filet af gåsebrysten flødekage)
halv|treds|øre sb., –n, –r, –rne
han|di|cap|ven|lig (el. handikapvenlig) adj., –t, –e
han|di|kap|ven|lig (el. handicapvenlig) adj., –t, –e
hard|rock|er sb., –en, –e, –ne
hash|tag|ge vb., –r, –de, –t (forsyne med hashtag)
hav|ne|bad sb., –et, –e, –ene
head|bang|ing sb., –en
hea|vy|rock|er sb., –en, –e, –ne
hel|års|dæk sb., –kethelårsdæk, –kene
her|re|klip sb. (itk.)
her|re|klip|ning sb., –en, –er, –erne
high|ligh|ter sb., –en, –e el. -s, –ne (makeup til fremhævelse af fx kindbeneneoverstregningspen)
ho|ved|an|svar sb., –et
ho|ved|an|svar|lig adj., –t, –e
ho|ved|navn sb., –et, –e, –ene; festivalens hovednavn
ho|ved|til|talt adj., –e
hus|pris sb., –en, –er, –erne
hy|brid|bil sb., –en, –er, –erne
hæ|ders|pris sb., –en, –er, –erne
høj|re|klik sb., –kethøjreklik, –kene
hår|bal|sam sb., –men, –mer el. hårbalsam, –me(r)ne
in|den|rigs|ter|mi|nal sb., –en, –er, –erne
ind|rej|se|for|bud sb., –detindrejseforbud, –dene
ind|van|drer|stop sb., –petindvandrerstop, –pene
ind|van|drings|stop sb., –petindvandringsstop, –pene
in|ter|net|for|bin|del|se sb., –n, –r, –rne
in|tim|sæbe sb., –n, –r, –rne
is|glat adj., –te; isglatte veje
ja|ger|pi|lot sb., –en, –er, –erne
jazz|mu|si|ker sb., –en, –e, –ne
jern|ba|ne|over|skæ|ring sb., –en, –er, –erne
jet|set|ter sb., –en, –e, –ne (person der tilhører jetsettet)
job|søg|ning sb., –en, –er, –erne, i sms. jobsøgnings-, fx jobsøgningskursus
jog|ger sb., –en, –e, –ne
ka|kao|nibs sb. pl., –ene (små tørrede stykker af kakaobønner)
kal|kun|bryst sb., –et, –er, –erne (filet af kalkunbryst)
kal|ve|bryst sb., –et
kam|mer|mu|si|ker sb., –en, –e, –ne
kar|ri|e|re|for|løb sb., –etkarriereforløb, –ene
klip|pe|rev sb., –etklipperev, –ene
ko|bra|slan|ge sb., –n, –r, –rne
kom|mu|ni|ka|tions|med|ar|bej|der sb., –en, –e, –ne
kon|fron|ta|to|risk adj., itk. d.s., –e (som lægger op til konfrontation)
krops|fik|se|ret adj., kropsfikserede
krops|lig|gø|rel|se sb., –n
kul|tur|per|son|lig|hed sb., –en, –er, –erne
kul|tur|po|li|tisk adj., itk. d.s., –e
kød|fri adj., –t, –e el. kødfri; kødfri(e) dage
kål|pøl|se sb., –n, –r, –rne (en pølse der spises til kål)
lak|to|se|fri adj., –t, –e el. laktosefri
lak|to|se|in|to|le|ran|ce (el. laktoseintolerans) sb., –n
lak|to|se|in|to|le|rans (el. laktoseintolerance) sb., –en
lea|sing|sel|skab sb., –et, –er, –erne
LED-pæ|re (el. led-pære) sb., –n, –r, –rne
led-pæ|re (el. LED-pære) sb., –n, –r, –rne
let|vægts|ro|er sb., –en, –e, –ne
lo|kal|ir|ri|te|ren|de ubøj. adj.; lokalirriterende stoffer
lyd|mand sb., –enlydmændlydmændene
læng|de|sprin|ger sb., –en, –e, –ne
løn|ned|gang sb., –en
løst|an|sat adj., –te
mad|va|ne sb., –n, –r, –rne; gode madvaner
me|di|a|tion sb., –en, –er, –erne (mægling)
mol|ska|la sb., –en, –er, –erne
mul|ti|me|di|al adj., –t, –e (som benytter flere medier på samme tid)
møg|for|kæ|let adj., møgforkælede
na|bo|hjælp sb., –en
net|ad|gang sb., –en, –e, –ene
no|mi|na|ti|visk adj., itk. d.s., –e (som vedrører nominativ)
næ|se|hår sb., –etnæsehår, –ene, i sms. næsehårs-, fx næsehårstrimmer
op|star|te vb., –r, –de, –t
o|ver|våg|nings|sam|fund sb., –etovervågningssamfund, –ene
pal|me|træ sb., –et, –er, –erne
pa|ral|lel|af|ta|le sb., –n, –r, –rne
par|ti|med|lem sb., –met, –mer, –merne
PDF-fil (el. pdf-fil) sb., –en, –er, –erne
pdf-fil (el. PDF-fil) sb., –en, –er, –erne
pe|co|ri|no sb., –en, –er, –erne (en ost)
pee|le vb., –r, –de, –t; peele huden
pi|be|dyr sb., –etpibedyr, –ene
pop|mu|si|ker sb., –en, –e, –ne
po|se|luk|ker sb., –en, –e, –ne
punkt|tegn sb., –etpunkttegn, –ene
py|ro|tek|ni|ker sb., –en, –e, –ne
ra|ket|fart sb. (fk.); i raketfart; med raketfart
re|vi|sions|fir|ma sb., –et, –er, –erne
road|trip sb., –pen el. -pet, –s el. roadtrip, –pene
rock|mu|si|ker sb., –en, –e, –ne
ru|ti|ne|præ|get adj., rutineprægede
ryt|me|in|stru|ment sb., –et, –er, –erne
sejrs|fest sb., –en, –er, –erne
skat|te|ra|bat sb., –ten, –ter, –terne
sko|le|le|del|se sb., –n, –r, –rne
små|børns|for|æl|der sb., –ensmåbørnsforældresmåbørnsforældrene
so|cio|pat sb., –en, –er, –erne (person der lider af sociopati)
so|cio|pa|ti sb., –en, –er, –erne (en personlighedsforstyrrelse)
so|cio|pa|tisk adj., itk. d.s., –e (som vedrører sociopati)
som|mer|dæk sb., –ketsommerdæk, –kene
spa|re|for|slag sb., –etspareforslag, –ene
spil|ud|vik|ler sb., –en, –e, –ne
sten|gær|de sb., –t, –r, –rne
stræk|la|gen sb., stræklag(e)netstræklag(e)nerstræklag(e)nerne
stu|die|plads sb., –en, –er, –erne
1. swipe sb., –t, –s, –ne (bevægelse med fingeren henover skærmen på en mobiltelefon e.l. for at aktivere en funktion) 
2. swi|pe vb., –r, –de, –t (føre fingeren henover skærmen på en mobiltelefon e.l. for at aktivere en funktion)
søvn|pro|blem sb., –et, –er, –erne
ter|ror|cel|le sb., –n, –r, –rne
top|ni|veau sb., –et, –er, –erne
tre-d-bril|ler sb. pl. (fk.), –ne
tri|ce|ra|tops sb., –en, –er, –erne (en dinosaurus)
tri|ple|test sb., –en, –s el. tripletest, –ene (tredelt undersøgelse af en gravid kvindes blod i forhold til kromosomfejl hos fostret)
træ|nings|op|hold sb., –ettræningsophold, –ene
tysk|spro|get adj., tysksprogede
u|den|rigs|ter|mi|nal sb., –en, –er, –erne
u|flek|si|bel adj., –tufleksible
und|gå|e|lig adj., –t, –e
u|ru|ti|ne|ret adj., urutinerede
uv-strå|le sb., –n, –r, –rne
vand|mil|jø sb., –et, –er, –erne, i sms. vandmiljø-, fx vandmiljøplan
vat|ron|del sb., –len, –ler, –lerne
vejr|for|hold sb. pl., –ene
vel|fri|se|ret adj., velfriserede; et velfriseret hår; en velfriseret have
venst|re|klik sb., –ketvenstreklik, –kene
1. vok|sen sb. (fk.), voksne 
zi|ka|vi|rus sb., –sen el. -set
æl|dre|ple|je sb., –n
å|le|slank adj., –t, –e