Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Nye opslagsord 2016 (246 ord)

Nye opslagsord 2016 (246 ord)

cover-svg-tw-plain

af|re|gi|stre|re vb., –r, –de, –t; afregistrere en bil
af|re|gi|stre|ring sb., –en, –er, –erne; afregistrering af bil
af|skeds|re|cep|tion sb., –en, –er, –erne
af|slut|nings|fest sb., –en, –er, –erne
a|gur|ke|stav sb., –en, –e, –ene
al|ders|dis|kri|mi|na|tion sb., –en
al|ders|dis|kri|mi|ne|ring sb., –en
a|ma|ger|kansk adj., itk. d.s., –e
a|ma|tør|plan sb., –et; på amatørplan
a|me|ri|ca|no sb., –en, –er, –erne (en kaffedrik)
an|grebs|spil sb., –let
angst|frem|kal|den|de ubøj. adj.
ba|by|mos sb., –en
bag|kæ|de sb., –n, –r, –rne (i fx fodbold el. håndbold)
bag|lår sb., –et, baglår, –ene
bar|ne|mor|der sb., –en, –e el. børnemordere, –ne el. børnemorderne
bi|ki|ni|top sb., –pen, –pe, –pene
bil|led|ma|ni|pu|la|tion sb., –en, –er, –erne
bio|graf|ak|tu|el adj., –t, –le
bio|æta|nol sb., –et (ætanol fremstillet af organisk materiale)
bo|gey sb., –en, –er el. -s, –erne (i golf)
bom|be|at|trap sb., –pen, –per, –perne
bort|ope|ra|tion sb., –en, –er, –erne
bund|hold sb., –et, bundhold, –ene
bør|ne|zoo sb., –en, –er, –erne
cho|ko|creme sb., –n, –r, –rne
cho|ko|ka|ge sb., –n, –r, –rne
ci|ne|ast sb., –en, –er, –erne (filmelsker, filmskaber)
cir|kel|dia|gram sb., –met, –mer, –merne
cor|ta|do sb., –en, –er, –erne (en kaffedrik)
cow|boy|toast sb., –en, –s el. cowboytoast, –ene
crowd|sour|ce vb., –r, –de, –t ((især via internettet) anvende mange bidragydere til løsning af en opgave)
crowd|sour|cing sb., –en (det at crowdsource)
crowd|sur|fe vb., –r, –de, –t (blive båret på publikums hænder under en koncert)
crowd|sur|fing sb., –en (det at crowdsurfe)
deal sb., –en, –s, –ene
de|le|øko|no|mi sb., –en, –er, –erne
del|tids|pro|fes|sio|nel adj., –t, –le
deo sb., –en, –er, –erne
deo|spray sb., –en, –er el. deospray, –e(r)ne
deo|stick sb., –en, –s el. deostick, –ene
di|vi|sions|klub sb., –ben, –ber, –berne
dou|ble|test sb., –en, –s el. doubletest, –ene (risikovurdering af en gravid kvindes blod i forhold til kromosomfejl hos fostret)
dren|ge|drøm sb., –men, –me, –mene
dræ|ber|hval sb., –en, –er, –erne
1. du|rum sb., –men (en hvedeart), i sms. durum-, fx durummel
2. du|rum sb., –men, –mer, –merne (durumrulle)
døds|fæl|de sb., –n, –r, –rne
ea|gle sb., –n, –r el. -s, –rne (i golf)
eks sb., –en, –er, –erne (tidligere ægtefælle el. kæreste)
eks|pert|pa|nel sb., –et, –er, –erne
ek|stra|ud|styr sb., –et, ekstraudstyr, –ene
1. em|mer sb., –en (en hvedeart)
e|ner|gi|rig|tig adj., –t, –e
en|gangs|hands|ke sb., –n, –r, –rne
en|gelsk|ta|len|de ubøj. adj.
e-sport sb., –en, i sms. e-sports-, fx e-sportsudøver
e|to|log sb., –en, –er, –erne (person der beskæftiger sig med etologi)
e|to|lo|gisk adj., itk. d.s., –e (som vedrører etologi)
fag|lig|hed sb., –en, –er, –erne
fejl|ci|te|re vb., –r, –de, –t
fejl|in|for|ma|tion sb., –en, –er, –erne
fest|abe sb., –n, –r, –rne
fest|hu|mør sb., –et; være i festhumør
fjer|boa sb., –en, –er, –erne
flek|si|tar sb., –en, –er, –erne (vegetar der indimellem spiser kød)
fler|gangs|fø|den|de ubøj. adj.
fler|gangs|gra|vid adj., –t, –e
fol|ke|sport sb., –en
for|fat|ter|spi|re sb., –n, –r, –rne
for|svars|spil sb., –let
for|vagt sb., –en, –er, –erne
frisk|pluk|ket adj., friskplukkede; friskplukkede jordbær
fri|tids|job sb., –bet, –s el. fritidsjob, –bene
fro|kost|piz|za sb., –en, –er, –erne
fuld|tids|pro|fes|sio|nel adj., –t, –le
fæl|les|lo|ka|le sb., –t, –r, –rne
fø|rer|hold sb., –et, førerhold, –ene
førs|te|gangs|gra|vid adj., –t, –e
gen|sæl|ge vb., –r, gensolgte, gensolgt
gu|le|rods|stav sb., –en, –e, –ene
had|præ|di|kant sb., –en, –er, –erne
halv|pro|fes|sio|nel adj., –t, –le
ha|ram ubøj. adj. (ikke i overensstemmelse med de muslimske regler)
hav|ud|sigt sb., –en, –er, –erne
hel|dags|møde sb., –t, –r, –rne
hel|pro|fes|sio|nel adj., –t, –le
hjer|te|ryt|me sb., –n, –r, –rne
hjæl|pe|pak|ke sb., –n, –r, –rne
hjæl|pe|ryt|ter sb., –en, –e, –ne
hjæl|pe|træ|ner sb., –en, –e, –ne
ho|mo|fob sb., –en, –er, –erne (person der har modvilje mod homoseksuelle)
hyg|ge|krog sb., –en, –e, –ene
høj|re|mar|gen (el. højremargin) sb., –en, –er, –erne
høj|re|mar|gin (el. højremargen) sb., –en, –er, –erne
høj|re|me|nu sb., –en, –er, –erne (i it)
hø|re|prø|ve sb., –n, –r, –rne
hø|re|test sb., –en, –s el. høretest, –ene
ind|for|tol|ke vb., –r, –de, –t
ind|for|tolk|ning sb., –en, –er, –erne
in|klu|siv adj., –t, –e; den inklusive skole (jf. inklusive)
is|kaf|fe sb., –n, –r, –rne
is|la|mo|fob sb., –en, –er, –erne (person der har modvilje mod islam)
ja|par|ti sb., –et, –er, –erne
jui|cer sb., –en, –e, –ne (maskine der laver juice)
kaf|fe|drik|ker sb., –en, –e, –ne
kas|se|ef|ter|syn sb., –et, kasseeftersyn, –ene
ka|ver|ne sb., –n, –r, –rne (et hulrum i fx et organ)
kind|kys|se vb., –r, –de, –t
klau|stro|fob sb., –en, –er, –erne
ko|lo|sko|pi sb., –en, –er, –erne (kikkertundersøgelse af ende- og tyktarm)
ko|ma|tøs adj., –t, –e (bevidstløs)
kon|cert|ak|tu|el adj., –t, –le
kon|takt|læ|rer sb., –en, –e, –ne
kon|takt|sport sb., –en
kors|ben sb., –et, korsben, –ene
kryds|tjek sb., –ket, krydstjek, –kene
kvin|de|syn sb., –et, kvindesyn, –ene
kæ|be|led sb., –det, kæbeled, –dene
køns|hår sb., –et, kønshår, –ene
køns|kir|tel sb., kønskirtlen, kønskirtler, kønskirtlerne
1. like sb., –t, –s, –ne; opslaget fik over 100 likes
2. li|ke vb., –r, –de, –t; hun likede hans profilbillede
luft|syg adj., –t, –e
luft|sy|ge sb., –n
lym|fe|knu|de sb., –n, –r, –rne
lø|be|tights sb. pl., –ene
ma|ve|dan|ser sb., –en, –e, –ne
me|die|storm sb., –en, –e, –ene
mel|lem|run|de sb., –n, –r, –rne, i sms. mellemrunde-, fx mellemrundekamp
me|te|or|regn sb., –en
mid|ter|pla|ce|ring sb., –en, –er, –erne
mil|li|se|kund sb., –et, –er, –erne (fork.: ms)
min|de|le|gat sb., –et, –er, –erne
2. ms (fork. for millisekund)
mul|ti|mo|da|li|tet sb., –en, –er, –erne
mus|kel|væv sb., –et, muskelvæv, –ene
mæt|nings|punkt sb., –et, –er, –erne
na|tio|nal|sport sb., –en
na|tio|nal|sprog sb., –et, nationalsprog, –ene
ne|ga|tiv|si|de sb., –n; på negativsiden
nej|par|ti sb., –et, –er, –erne
nor|mal|pris sb., –en, –er, –erne
næ|se|ryg sb., –gen, –ge, –gene
næst|for|mand|skab sb., –et, –er, –erne
nød|for|an|stalt|ning sb., –en, –er, –erne
nøg|le|kort sb., –et, nøglekort, –ene; døren åbnes med nøglekort; nøglekort med engangskoder
o|lie|stat sb., –en, –er, –erne
om|tol|ke vb., –r, –de, –t
om|tolk|ning sb., –en, –er, –erne
o|ver|gangs|jak|ke sb., –n, –r, –rne
o|ver|in|for|me|re vb., –r, –de, –t
o|ver|salg sb., –et, oversalg, –ene
o|ver|sæl|ge vb., –r, oversolgte, oversolgt; oversælge sig selv
pan|de|ben sb., –et, pandeben, –ene
pe|ri|o|de|kort sb., –et, periodekort, –ene
per|son|ska|de sb., –n, –r, –rne, i sms. personskade-, fx personskadeuheld
per|son|ska|de|er|stat|ning sb., –en, –er, –erne
piz|za|slice sb., –n, –s, –ne
plad|der|hu|ma|nist sb., –en, –er, –erne
po|si|tiv|si|de sb., –n; på positivsiden
pro|fil|bil|le|de sb., –t, –r, –rne
prø|ve|træ|ne vb., –r, –de, –t
prø|ve|træ|ning sb., –en, –er, –erne
pæ|re|for|met adj., pæreformede
ra|dio|gra|fi sb., –en (røntgenundersøgelse)
re|gel|ryt|ter sb., –en, –e, –ne
re|gel|ryt|te|ri sb., –et
rej|se|kort sb., –et, rejsekort, –ene
rej|se|le|gat sb., –et, –er, –erne
ren|gø|rings|per|so|na|le sb., –t, –r, –rne
reu|ma|to|log sb., –en, –er, –erne
rul|le|fald sb., –et, rullefald, –ene
ryg|mus|kel sb., rygmusklen, rygmuskler, rygmusklerne
salgs|ar|gu|ment sb., –et, –er, –erne
sen|føl|ge sb., –n, –r, –rne
shit|storm sb., –en, –e el. -s, –ene (stor, negativ opmærksomhed, især på de sociale medier)
sin|gle|ud|spil sb., –let, singleudspil, –lene (musiknummer der udgives som forløber for et album)
ska|te vb., –r, –de, –t
skat|te|smæk sb., –ket, skattesmæk, –kene
ski|skyt|te sb., –n, –r, –rne
sko|le|fest sb., –en, –er, –erne
skri|ve|be|skyt|tet adj., skrivebeskyttede; skrivebeskyttede dokumenter
skæb|ne|kamp sb., –en, –e, –ene
2. slice sb., –n, –s, –ne (stykke pizza e.l.)
slut|fa|se sb., –n, –r, –rne
slut|run|de sb., –n, –r, –rne, i sms. slutrunde-, fx slutrundekamp
smug|kig (el. smugkik) sb., –get, smugkig, –gene
smug|kik (el. smugkig) sb., –ket, smugkik, –kene
smug|læ|se vb., –r, smuglæste, smuglæst
små|fisk sb. pl., –ene
sol|storm sb., –en, –e, –ene
spe|cial|sko|le sb., –n, –r, –rne
spil|le|klub sb., –ben, –ber, –berne
stan|dard|sprog sb., –et, standardsprog, –ene
start|da|to sb., –en, –er, –erne
start|fa|se sb., –n, –r, –rne
sta|tus|op|da|te|ring sb., –en, –er, –erne
stor|by|fe|rie sb., –n, –r, –rne
stor|test sb., –en, –s el. stortest, –ene
stu|die|job sb., –bet, –s el. studiejob, –bene
syns|ned|sæt|tel|se sb., –n, –r, –rne
syns|test sb., –en, –s el. synstest, –ene
syns|tol|ke vb., –r, –de, –t
syns|tolk|ning sb., –en, –er, –erne; synstolkning for blinde
sæ|be|øje sb., –t, sæbeøjne, sæbeøjnene (blåt øje)
sær|ud|stil|ling sb., –en, –er, –erne
ta|le|han|di|cap|pet (el. talehandikappet) adj., talehandicappede
ta|le|han|di|kap|pet (el. talehandicappet) adj., talehandikappede
te|drik|ker sb., –en, –e, –ne
ter|ror|an|greb sb., –et, terrorangreb, –ene
tids|kap|sel sb., tidskapslen, tidskapsler, tidskapslerne
tids|rej|se sb., –n, –r, –rne
til|buds|jæ|ger sb., –en, –e, –ne
ti|me|glas|for|met adj., timeglasformede
tog|bus sb., –sen, –ser, –serne
top|præ|ste|re vb., –r, –de, –t
tri|ceps sb., –en, –er, –erne (muskel på overarmens bagside)
trods|re|ak|tion sb., –en, –er, –erne
tryk|sår sb., –et, tryksår, –ene
tysk|ta|len|de ubøj. adj.
tæt|lig|gen|de ubøj. adj.
u|de|ser|ve|ring sb., –en, –er, –erne
u|ho|mo|ge|ni|se|ret adj., uhomogeniserede
un|der|co|ver adv., i sms. undercover-, fx undercoveragent, undercoverjournalist
un|der|in|for|me|re vb., –r, –de, –t
u|ni|ver|si|tets|ud|dan|nel|se sb., –n, –r, –rne
u|om|skå|ren (el. uomskåret) adj., uomskåret, uomskårne el. uomskårede
u|om|skå|ret (el. uomskåren) adj., uomskåret, uomskårne el. uomskårede
vagt|plan sb., –en, –er, –erne
var|me|be|hand|ling sb., –en, –er, –erne
ve|ga|nis|me sb., –n (det at leve som veganer)
ve|gansk adj., itk. d.s., –e (som har at gøre med veganisme)
ven|ne|an|mod|ning sb., –en, –er, –erne
venst|re|mar|gen (el. venstremargin) sb., –en, –er, –erne
venst|re|mar|gin (el. venstremargen) sb., –en, –er, –erne
venst|re|me|nu sb., –en, –er, –erne (i it)
ver|dens|fred sb., –en
vi|de|re|sen|del|se sb., –n, –r, –rne, i sms. videresendelses-, fx videresendelsesregel
vin|ter|mør|ke sb., –t
vok|sen|pæ|da|go|gisk adj., itk. d.s., –e
værts|by sb., –en, –er, –erne
y|der|punkt sb., –et, –er, –erne
æb|le|for|met adj., æbleformede
øl|kap|sel sb., ølkapslen, ølkapsler, ølkapslerne
øv|dag sb., –en, –e, –ene