Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Nye opslagsord 2015 (288 ord)

Nye opslagsord 2015 (288 ord)

cover-svg-tw-plain

a|bort|mod|stan|der sb.,en,e,ne
ad|gangs|prø|ve sb.,n,r,rne
ad|vents|ga|ve sb.,n,r,rne
af|stands|be|døm|me vb.,r, afstandsbedømte, afstandsbedømt
ar|bejds|glæ|de sb.,n
ar|bejds|sejr sb.,en,e,ene
as|sist sb.,en,er el. s,e(r)ne (målgivende aflevering)
au|to|svar sb.,et,autosvar,ene
bag|ka|ta|log sb.,en el. et,er,erne
bag|ved|kø|ren|de ubøj. adj.
be|hovs|til|freds|stil|lel|se sb.,n
be|hovs|ud|sæt|tel|se sb.,n,r,rne
bio|tek|no|log sb.,en,er,erne
block|bus|ter sb.,en,e el. s,ne
bold|dreng sb.,en,e,ene
bord|fod|bold sb.,en
boy|band sb.,et,s el. boyband,ene
broad|cas|te vb.,r,de,t; udsendelsen blev broadcastet live
brugs|vej|led|ning sb.,en,er,erne
bud|dha sb.,en,er,erne (som proprium Buddha), i sms. buddhafx buddhafigur
bus|hol|de|plads sb.,en,er,erne
bu|tiks|chef sb.,en,er,erne
bør|ne|ar|bej|der sb.,en,e,ne
ca|su|al ubøj. adj.; casual påklædning
cheer|lea|ding sb.,en
chia|frø sb.,et,chiafrø,ene
chi|hua|hua sb.,en,er,erne (en hund)
com|pu|ter|vi|rus sb.,sen el. set,ser el. computervirus el. computervira,
se(r)ne el. computerviraene
cre|mant sb.,en,er,erne (en fransk mousserende vin)
dansk|læ|rer sb.,en,e,ne
dart|pil sb.,en,e,ene
de|ci|li|ter|mål sb.,et,decilitermål,ene
de|le|te vb.,r,de,t (i it)
de|lete|knap sb.,pen,per,perne
del|tids|stil|ling sb.,en,er,erne
dob|belt|tjek|ke vb.,r,de,t
dren|ge|grup|pe sb.,n,r,rne
druk|gil|de sb.,t,r,rne
drøm|me|stu|die (el. drømmestudium) sb.,t,r,rne
drøm|me|stu|di|um (el. drømmestudie) sb.,drømmestudiet,drømmestudier,drømmestudierne
du|rum|rul|le sb.,n,r,rne; en durumrulle med kebab
2. dyt: ikke en dyt
e|da|ma|me|bøn|ne sb.,n,r,rne
e|la|stan sb.,en (et elastisk stof)
em|ne|felt sb.,et,er,erne
e|mo|ji sb.,en,er el. s,e(r)ne (smiley)
en|kelt|be|gi|ven|hed sb.,en,er,erne
er|fa|grup|pe sb.,n,r,rne
er|hvervs|ev|ne sb.,n,r,rne, i sms. erhvervsevnefx erhvervsevnetab
er|hvervs|øko|nom sb.,en,er,erne
EUbor|ger sb.,en,e,ne
ex|ten|sions sb. pl. (hårpåsætninger)
fak|ta|tjek sb.,ket,faktatjek,kene
fak|ta|tjek|ke vb.,r,de,t
fa|mi|lie|far sb.,en el. familiefaderen,familiefædre,familiefædrene
fart|djæ|vel sb.,fartdjæv(e)len,fartdjævle,fartdjævlene
fedt|spil|le vb.,r,de,t
fedt|spil|ler sb.,en,e,ne
fejl|af|le|ve|ring sb.,en,er,erne
fejl|cas|te vb.,r,de,t; han var fejlcastet til rollen
fejl|ca|sting sb.,en,er,erne
fejl|in|for|me|re vb.,r,de,t
fejl|køb sb.,et,fejlkøb,ene
fejl|med|de|lel|se sb.,n,r,rne
fe|ro|mon sb.,et,er,erne (et duftstof)
film|trick sb.,et,s el. filmtrick,ene
fin|ju|ste|ring sb.,en,er,erne
flas|ke|sam|ler sb.,en,e,ne
fler|fa|set adj.,flerfasede; en flerfaset behandling
flyt|te|ba|jer sb.,en,e,ne
for|an|lig|gen|de ubøj. adj.; de foranliggende huse
for|de|ler|stik sb.,ket,fordelerstik,kene
for|hånds|re|ser|ve|re vb.,r,de,t
for|hånds|re|ser|va|tion sb.,en,er,erne
for|hånds|re|ser|ve|ring sb.,en,er,erne
for|vent|nings|af|stem|me vb.,r, forventningsafstemte, forventningsafstemt
for|vent|nings|af|stem|ning sb.,en,er,erne
fo|to|vogn sb.,en,e,ene; færdselspolitiets fotovogne
foun|da|tion sb.,en,s (en farvet ansigtscreme)
frem|tryl|ning sb.,en,er,erne
fro|sting sb.,en; en cupcake med frosting
frys selvis sb.,en,frys selvis,ene (jf. § 57.7.a)
fuld|tekst sb.,en,er,erne
fuld|tekst|søg|ning sb.,en,er,erne
gal|la|fest sb.,en,er,erne
gen|ero|bre vb.,r,de,t
gen|ero|bring sb.,en,er,erne
gen|ma|ni|pu|le|re vb.,r,de,t
gen|ma|ni|pu|le|ring sb.,en,er,erne
glem|me|kas|se sb.,n,r,rne
glu|ten|al|ler|gi sb.,en
grim|hed sb.,en,er,erne
gri|ne|flip sb.,pet,grineflip,pene
grov|mel sb.,et
grov|mo|to|rik sb.,ken
grov|mo|to|risk adj., itk. d.s.,e
grund|hold|ning sb.,en,er,erne
grup|pe|le|del|se sb.,n,r,rne
grus|ba|ne sb.,n,r,rne
græn|se|kon|trol sb.,len,ler,lerne
gu|de|smuk adj.,t,ke
gum|mi|an|sigt sb.,et,er,erne
ha|ris|sa sb.,en (en stærk pasta el. puré)
hjem|me|hold sb.,et,hjemmehold,ene
hold|op|stil|ling sb.,en,er,erne
ho|ved|re|dak|tør sb.,en,er,erne
hus|tag sb.,et,e,ene
hævn|tør|stig adj.,t,e
høj|re|klik|ke vb.,r,de,t
høj|re|svings|ulyk|ke sb.,n,r,rne
høj|tal|jet adj.,højtaljede
hår|ex|ten|sions sb. pl. (hårpåsætninger)
i|den|ti|tets|tyv sb.,en,e,ene
i|den|ti|tets|ty|ve|ri sb.,et,er,erne
IPadres|se (el. ipadresse) sb.,n,r,rne
ipadres|se (el. IPadresse) sb.,n,r,rne
ja|nu|ar|ud|salg sb.,et,januarudsalg,ene
job|sø|gen|de ubøj. adj.
ju|bi|læ|ums|fest sb.,en,er,erne
ju|bi|læ|ums|år sb.,et,jubilæumsår,ene
ka|bi|ne|kuf|fert sb.,en,er,erne
kal|de|ap|pa|rat sb.,et,er,erne
kamp|form sb.,en,er,erne; i kampform
kan|di|dat|grad sb.,en,er,erne
kat|te|dron|ning sb.,en,er,erne
klas|se|lo|ka|le sb.,t,r,rne
klas|sens ti|meka|ge sb.,n,r,rne (jf. § 57.7.a)
kli|ma|ven|lig adj.,t,e
kon|takt|for|æl|der sb.,en,kontaktforældre,kontaktforældrene
kon|trol|cen|ter sb.,kontrolcent(e)ret,kontrolcentre,kontrolcentrene
kort|di|stan|ce sb.,n,r,rne, i sms. kortdistancefx kortdistanceløb
kort|lun|tet adj.,kortluntede
kram|mer sb.,en,e,ne
kunst|skat sb.,ten,te,tene
lam|me|tæv sb. pl.,ene; få lammetæv
lang|di|stan|ce sb.,n,r,rne, i sms. langdistancefx langdistancefly, langdistanceløb
lang|di|stan|ce|for|hold sb.,et,langdistanceforhold,ene
lang|tids|sy|ge|mel|de vb.,r, langtidssygemeldte, langtidssygemeldt
lang|tids|sy|ge|mel|ding sb.,en,er,erne
lav|prak|tisk adj., itk. d.s.,e
le|ge|grup|pe sb.,n,r,rne
lek|tie|ca|fé sb.,en,er,erne (jf. § 5.2)
lime|grøn adj.,t,ne
lo|kal|der|by sb.,et,er,erne ((sport) lokalopgør)
lo|kal|op|gør sb.,et,lokalopgør,ene
lyd|styr|ke sb.,n,r,rne
lyk|ke|brin|ger sb.,en,e,ne
lø|be|møn|ster sb.,løbemønst(e)ret,løbemønstre,løbemønstrene
mac|chi|a|to sb.,en,er,erne (en kaffedrik)
mad|rest sb.,en,er,erne
mad|spild sb.,et
mak|si|mum|po|int (el. maksimumspoint) sb.,et,maksimumpoint,ene
mak|si|mums|po|int (el. maksimumpoint) sb.,et,maksimumspoint,ene
man|che|go sb.,en,er,erne (en ost)
man|del|mel sb.,et
man|del|mælk sb.,en
man|ge|mil|liar|dær sb.,en,er,erne
ma|skin|strik|ning sb.,en
ma|te|ma|tik|læ|rer sb.,en,e,ne
med|re|dak|tør sb.,en,er,erne
mel|jæv|ner sb.,en,e,ne
mel|lem|trin sb.,(n)et,mellemtrin,(n)ene
men|nes|ke|ret|tig|heds|for|kæm|per sb.,en,e,ne
men|nes|ke|sky ubøj. adj.
mes|ter|tyv sb.,en,e,ene
mid|ter|for|svar sb.,et
mid|ter|for|sva|rer sb.,en,e,ne
mid|ter|væl|ger sb.,en,e,ne
mi|ni|bar sb.,en,er,erne
mob|be|of|fer sb.,mobbeof(fe)ret,mobbeofre,mobbeofrene
mod|ind|læg sb.,get,modindlæg,gene
mod|kul|tu|rel adj.,t,e
mor|gen|hår sb.,et
mo|tor|bøl|le sb.,n,r,rne
mu|lig|gø|rel|se sb.,n,r,rne
mul|ti|mil|liar|dær sb.,en,er,erne
mul|ti|mil|lio|nær sb.,en,er,erne
mul|ti|mo|dal adj.,t,e (som anvender flere forskellige midler)
my|te|dræ|ber sb.,en,e,ne
mæl|ke|skum|mer sb.,en,e,ne
mø|de|da|to sb.,en,er,erne
mø|de|tids|punkt sb.,et,er,erne
mål|fat|tig adj.,t,e; en målfattig kamp
mål|ram|me sb.,n,r,rne
mål|rig adj.,t,e; en målrig kamp
na|no|tek|no|log sb.,en,er,erne
nar|ko|me|ter sb.,narkomet(e)ret,narkometre,narkometrene (narkotikamåler), i sms. narkometer,fx narkometertest
ner|ve|cen|ter sb.,nervecent(e)ret,nervecentre,nervecentrene
net|bu|tik sb.,ken,ker,kerne
net|ca|fé sb.,en,er,erne (jf. § 5.2)
net|mas|ke sb.,n,r,rne; sende bolden i netmaskerne
net|ord|bog sb.,en,netordbøger,netordbøgerne
net|strøm|pe sb.,n,r,rne
nor|mal|til|stand sb.,en,e,ene
nor|malt|se|en|de ubøj. adj.
ny|eta|ble|ret adj.,nyetablerede; en nyetableret virksomhed
næ|rig|pind sb.,en,e,ene
næ|se|hårs|trim|mer sb.,en,e,ne
nørk|le|ar|bej|de sb.,t,r,rne
on|line|ord|bog sb.,en,onlineordbøger,onlineordbøgerne
op|vas|ke|tabs sb. pl.,ene
or|me|hul sb.,let,ler,lerne
o|ver|be|ta|le vb.,r, overbetalte, overbetalt
o|ver|pla|ce|re vb.,r,de,t; overplacere et skud
pan|na cot|ta sb.,en,er,erne (en dessert)
par|mid|dag sb.,en,e,ene
pea|nut|but|ter sb.,en
pi|ge|grup|pe sb.,n,r,rne
pi|rat|ko|pie|re vb.,r,de,t
piv|rin|ge ubøj. adj.
plads|kræ|ven|de ubøj. adj.
plea|ser sb.,en,e,ne
po|int|lig|hed sb.,en,er,erne
pop|rock sb.,en
pri|vat|num|mer sb.,et,privatnumre,privatnumrene
pro|jekt|an|svar|lig adj.,t,e
prø|ve|pe|ri|o|de sb.,n,r,rne
push|up sb.,pen,per el. s,perne (en bharmbøjning)
pvagt sb.,en,er,erne
re|di|ger|bar adj.,t,e
regn|bue|barn sb.,et,regnbuebørn,regnbuebørnene (barn i en regnbuefamilie)
re|lish sb.,en,er,erne (en pikant sovs)
ris|mælk sb.,en, i sms. rismælksfx rismælksis
rul|le|kuf|fert sb.,en,er,erne
rul|le|ski sb.,en,rulleski,ene
sa|la|fis|me sb.,n (fundamentalistisk retning indenfor islam)
sa|la|fist sb.,en,er,erne (tilhænger af salafismen)
sa|lat|ost sb.,en,e,ene
salgs|trick sb.,et,s el. salgstrick,ene
sam|le|muf|fe sb.,n,r,rne
shift|tast sb.,en,er,erne
shut|tle|bus sb.,sen,ser,serne
sko|le|po|li|tik sb.,ken,ker,kerne
skov|sø sb.,en,er,erne
skriv sb.,et,skriv,ene (skrivelselille notits)
sky|pe (Skype ®) vb.,r,de,t (telefonere over internettet via Skype)
slut|fløjt sb.,et,slutfløjt,ene
slut|pro|dukt sb.,et,er,erne
smal|tal|jet adj.,smaltaljede
smug|ry|ge vb.,r, smugrøg, smugrøget
snas sb.,en,er,erne (lille smule)
sni|ger sb.,en,e,ne
so|ja|mælk sb.,en, i sms. sojamælksfx sojamælksprodukt
spil|stop sb.,pet,spilstop,pene
sprit|tus (el. sprittusch) sb.,sen,ser,serne
sprit|tusch (el. sprittus) sb.,en,er,erne
sprog|tek|no|log sb.,en,er,erne
start|hjælp sb.,en
stil|ark sb.,et,stilark,ene
stil|le|zo|ne sb.,n,r,rne
stor|form sb.,en; i storform
syd|stats|flag sb.,et,sydstatsflag,ene
syd|ud adv. (sydpå)
syd|ude adv. (ude imod syd)
sø|ge|felt sb.,et,er,erne
sø|ge|re|sul|tat sb.,et,er,erne
søvn|møns|ter sb.,søvnmønst(e)ret,søvnmønstre,søvnmønstrene
tan|doo|ri|kyl|ling sb.,en (en madret)
tan|tra|sex sb. (fk.)
thrash me|tal sb. (fk.) (en musikgenre), i sms. thrash metalfx thrash metalband (jf. § 57.7.a)
til|go|de|be|vis sb.,et,er,erne
top|hit sb.,tet,s el. tophit,tene
top|ping sb.,en,er el. s,erne; en is med topping
top|pro|fes|sio|nel adj.,t,le
tre|fa|set adj.,trefasede; en trefaset motor
UMV (el. umv) sb.,UMV’en,UMV’er,UMV’erne (fork. for undervisningsmiljøvurdering)
umv (el. UMV) sb.,umv’en,umv’er,umv’erne (fork. for undervisningsmiljøvurdering)
ung|doms|bog sb.,en,ungdomsbøger,ungdomsbøgerne, i sms. ungdomsbogs,
fx ungdomsbogsforfatter
urin|sex sb. (fk.)
ved|hæft|ning sb.,en,er,erne
vej|bump sb.,et,vejbump,ene
vel|an|set adj.,e
ven|ne|grup|pe sb.,n,r,rne
venst|re|klik|ke vb.,r,de,t
vi|deo|kon|fe|ren|ce sb.,n,r,rne
vindvindsi|tu|a|tion sb.,en,er,erne
volds|ro|man|tik sb.,ken
volds|ro|man|ti|ker sb.,en,e,ne
volds|ro|man|tisk adj., itk. d.s.,e
volds|spi|ral sb.,en,er,erne
wake|up|call sb.,et,s (pludselig erkendelse)
web|shop sb.,pen,per el. s,pe(r)ne
week|end|kæ|res|te sb.,n,r,rne
winwinsi|tu|a|tion sb.,en,er,erne
ø|lands|hve|de sb.,n
øst|ar|bej|der sb.,en,e,ne
åb|nings|re|plik sb.,ken,ker,kerne