Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Nye opslagsord 2014 (212 ord)

Nye opslagsord 2014 (212 ord)

cover-svg-tw-plain

an|den|bold sb., –en, –e, –ene
app|let sb., –ten, –ter el. -s, –terne (et lille computerprogram)
APV (el. apv) sb., APV’enAPV’erAPV’erne (fork. for arbejdspladsvurdering)
apv (el. APV) sb., apv’enapv’erapv’erne (fork. for arbejdspladsvurdering)
A|sper|gers syn|drom sb. (itk.)
a|tom|bryl|lup sb., –pet, –per, –perne (75-års bryllupsdag)
au|to|mat|svar sb., –etautomatsvar, –ene
be|rø|rings|skærm sb., –en, –e, –ene
bit|map sb., –pen el. -pet, –s, –pene (et grafikformat til lagring af digitale billeder), i sms. bitmap-, fx bitmapbillede
bru|ger|dre|ven (el. brugerdrevet) adj., brugerdrevetbrugerdrevne; en brugerdreven undersøgelse; et brugerdrevet projekt; brugerdrevne undersøgelser
bru|ger|dre|vet (el. brugerdreven) adj., brugerdrevne; en brugerdrevet undersøgelse; et brugerdrevet projekt; brugerdrevne undersøgelser
bul|let sb., –ten, –s, –tene (prik e.l. der bruges som markør i opstillinger)
bund|op|gør sb., –etbundopgør, –ene
cas|sou|let sb., –en, –er, –erne (en madret)
check|in|skran|ke (el. check-in-skranke) sb., –n, –r, –rne
check-in-skran|ke (el. checkinskranke) sb., –n, –r, –rne
cho|ko|la|de|bar sb., –en, –er, –erne
cir|kel|spark sb., –etcirkelspark, –ene
clutch sb., –en, –es, –ene (en lille håndtaske)
cou|lis sb., –en (puré af grøntsager el. frugt)
cro|sti|ni sb., –en, –er el. crostini, –erne (en lille toast)
da|ta|ling|vist sb., –en, –er, –erne
da|ta|ling|vi|stik sb., –ken
da|ta|ling|vi|stisk adj., itk. d.s., –e
den|gue|fe|ber sb., –en (en virussygdom)
desk|top sb., –pen, –s, –pene (stationær computer), i sms. desktop, fx desktopversion
dim|se|dut sb., –ten, –ter, –terne
djø|fi|se|re vb., –r, –de, –t (fokusere overdrevent på administration)
djø|fi|se|ring sb., –en
do|pa|min sb., –en el. -et (et signalstof), i sms. dopamin-, fx dopaminmangel
drik|ke|bror sb., –en el. drikkebroderendrikkebrødredrikkebrødrene
1. dut sb., –ten, –ter, –terne (dims) 
dyb|de|gå|en|de ubøj. adj.; dybdegående massage; dybdegående undersøgelse
dys|funk|tio|nel adj., –t, –le (som har nedsat funktionsevne); en dysfunktionel familie
dys|to|pi sb., –en, –er, –erne (negativ fremtidsvision)
dys|to|pisk adj., itk. d.s., –e
e-ci|ga|ret sb., –ten, –ter, –terne
ed|der|ma|me adv.
el|cy|kel sb., elcyklenelcyklerelcyklerne
e-lear|ning sb., –en
e-læ|ring sb., –en, i sms. e-lærings-, fx e-læringsportal
e|ner|gi|bar sb., –en, –er, –erne
e|ner|gi|drik sb., –ken, –ke, –kene
en|mands|kon|tor sb., –et, –er, –erne
er|hvervs-ph.d. sb., erhvervs-ph.d.enerhvervs-ph.d.ererhvervs-ph.d.erne, i sms. erhvervs-ph.d.-, fx erhvervs-ph.d.-projekt
EUX (el. eux) (fork. for erhvervsuddannelseseksamen)
eux (el. EUX) (fork. for erhvervsuddannelseseksamen)
fag|ord sb., –etfagord, –ene
fan|tom|red|ning sb., –en, –er, –erne
fast|lig|ger sb., –en, –e, –ne; være fastligger på campingpladsen
fjol|le|rik sb., –ken, –ker, –kerne
fol|ke|mø|de sb., –t, –r, –rne
for|bru|ger|kul|tur sb., –en
form|stærk adj., –t, –e
ga|nache sb., –n, –r, –rne (en chokoladecreme)
ga|stro|pub sb., –ben, –ber, –berne (værtshus der også serverer mad af god kvalitet)
gate|kee|per sb., –en, –e, –ne (person der afgør hvad der skal gå videre i et system)
gen|fors|ker sb., –en, –e, –ne
gen|forsk|ning sb., –en, i sms. genforsknings-, fx genforskningsprojekt
gen|krist|ne vb., –r, –de, –t
gen|krist|ning sb., –en
gen|luk sb. (itk.), i sms. genluk-, fx genluksystem; en pose med genluk
gen|luk|ke vb., –r, –de, –t
gen|tæn|ke vb., –r, gentænkte, gentænkt; gentænke et koncept
gen|tænk|ning sb., –en
1. goth sb., –en (en musikstil og ungdomskultur) 
2. goth sb., –en, –er el. -s, –erne (tilhænger af gothkulturen)
gre|mo|la|ta sb., –en, –er, –erne (et grønt drys)
had|for|bry|del|se sb., –n, –r, –rne
ha|mam sb., –men, –mer, –merne (tyrkisk bad)
hang|gli|de vb., –r, –de, –t (svæve med hangglider)
hang|gli|der sb., –en, –e, –ne (et dragefly)
hang|gli|ding sb., –en (svævning med hangglider)
hard|rock sb., –en, i sms. hardrock-, fx hardrockband
hash|tag sb., –get, –s, –gene (tegnet #)
hen|over adv.; kog kartoflerne, og drys salt henover (jf. hen over)
hes|te|kød sb., –et, i sms. hestekød- el. hestekøds-, fx hestekød(s)salg
high|five sb., –n, –s, –ne; give highfive
hjem|me|rø|ver sb., –en, –e, –ne
hjem|me|rø|ve|ri sb., –et, –er, –erne
ho|ved|spil sb., –let, i sms. hovedspils-, fx hovedspilsstærk
hår|tot sb., –ten, –ter, –terne
i|den|ti|tets|kri|se sb., –n, –r, –rne
i|den|ti|tets|ska|ben|de ubøj. adj.
ifm. (el. i forb. med) (fork. for i forbindelse med)
i forb. med (el. ifm.) (fork. for i forbindelse med)
ind|hop sb., –petindhop, –pene
ind|hop|per sb., –en, –e, –ne
in|va|siv adj., –t, –e; invasive arter
is|sue sb., –t, –s (problem, stridspunkt)
je|sus|san|dal sb., –en, –er, –erne
ji|ha|dis|me sb., –n
ji|ha|dist sb., –en, –er, –erne
ji|ha|di|stisk adj., itk. d.s., –e
jo|ker|tegn sb., –etjokertegn, –ene
kite|sur|fe vb., –r, –de, –t
kite|sur|fer sb., –en, –e, –ne
kite|sur|fing sb. (fk.)
klump|spil sb., –let
ko|ka|ge sb., –n, –r, –rne
kon|kur|ren|ce|pa|ra|me|ter sb., -en el. et, konkurrenceparametrekonkurrenceparametrene
kon|su|me|ris|me sb., –n (forbrugerisme)
kor|ri|ge|ring sb., –en, –er, –erne
lam|me|tæve vb., –r, –de, –t
log|in|for|søg (el. log-in-forsøg) sb., –etloginforsøg, –ene
log-in-for|søg (el. loginforsøg) sb., –etlog-in-forsøg, –ene
lo|kal|om|rå|de sb., –t, –r, –rne
luft|stærk adj., –t, –e; en luftstærk spiller
lyn|kar|ri|e|re sb., –n, –r, –rne; gøre lynkarriere
løn|til|skud sb., –detløntilskud, –dene, i sms. løntilskuds-, fx løntilskudsordning
make|over sb., –en, –s, –ne
match|fix|ing sb., –en
me|die|mo|gul sb., –en, –er, –erne
med|mor sb., –en el. medmoderenmedmødremedmødrene
me|lo|di|ø|si|tet sb., –en
me|mo|ry|spil sb., –letmemoryspil, –lene
mi|so sb., –en, –er, –erne (tyk pasta af bl.a. sojabønner)
mo|bil|sva|rer sb., –en, –e, –ne
mul|te sb., –n, –r, –rne (en fisk)
MUS (el. mus) (fork. for medarbejderudviklingssamtale)
2. mus (el. MUS) (fork. for medarbejderudviklingssamtale)
mys|li|bar sb., –en, –er, –erne
nin|ja sb., –en, –er, –erne
nit|te|bæl|te sb., –t, –r, –rne
ny|til|kom|men (el. nytilkommet) adj., nytilkommetnytilkomne; en nytilkommen familie
ny|til|kom|met adj., nytilkomne; en nytilkommet familie
nør|de vb., –r, –de, –t
ord|for|bin|del|se sb., –n, –r, –rne
1. ork sb., –en, –er, –erne (en eventyrfigur) 
o|ver|præ|ste|re vb., –r, –de, –t (præstere bedre end forventet)
ovn|klar adj., –t, –e; en ovnklar svinekam
pap|pa|dam sb., –menpappadam, –mene (et tyndt, sprødt indisk brød)
pea|ke vb., –r, –de, –t (nå sit højdepunkt)
phi|shing sb. (fk.) (forsøg på at franarre fortrolige el. personlige oplysninger vha. e-mail el.lign.)
pik|pak sb., –ket (alt udstyr) (jf. 4. pik)
pligt|sejr sb., –en, –e, –ene
post|trau|ma|tisk adj., itk. d.s., –e; posttraumatisk stresssyndrom
pro|duk|tions|sko|le sb., –n, –r, –rne
psy|ko|ling|vist sb., –en, –er, –erne (person der beskæftiger sig med psykolingvistik)
punkt|ned|slag sb., –etpunktnedslag, –ene
punkt|op|stil|ling sb., –en, –er, –erne
pu|pil|lo|me|ter sb., pupillomet(e)retpupillometrepupillometrene (apparat til måling af pupillens størrelse)
rai|ta sb., –en, –er, –erne (en indisk yoghurtdip)
re|ek|sa|mi|nand sb., –en, –er, –erne
regn|bue|fa|mi|lie sb., –n, –r, –rne (børnefamilie hvor forældrene er homoseksuelle)
re|tur|bold sb., –en, –e, –ene
rigs|mø|de sb., –t, –r, –rne
ril|lette sb., –n, –r, –rne (en madret)
ris|vin sb., –en, –e, –ene, i sms. risvins-, fx risvinseddike
sa|lat|tern sb., –en el. -et, –er el. salattern, –e(r)ne
sa|mo|sa sb., –en, –er el. samosa, –erne (en madret)
sa|te|me adv.
screen|dump sb., –et, –s, –ene (kopi af det der vises på en computerskærm e.l.)
screen|shot sb., –tet, –s el. screenshot, –sene el. -tene (kopi af det der vises på en computerskærm e.l.)
sel|fie sb., –n, –r el. -s, –rne
sic adv.
si|de|net sb., –tetsidenet, –tene
sko|le|ver|den sb., –en
skærm|dump sb., –et, –s, –ene (kopi af det der vises på en computerskærm e.l.)
skærm|tæk|ke sb. (fk. el. itk.)
so|lo|mor sb., –en el. solomoderensolomødresolomødrene
som|me|lier sb., –en, –er, –erne (vintjener)
spa|ghet|ti|guds|tje|nes|te sb., –n, –r, –rne (kort gudstjeneste for børn med efterfølgende fællesspisning)
spar|ring sb., –en, –er, –erne
spe|cial|for|bund sb., –etspecialforbund, –ene
spil|le|dag sb., –en, –e, –ene
2. spin|ne vb., –r, –de, –t (dyrke konditionstræning på en motionscykeldreje budskab i en bestemt retning)
sprog|syn sb., –etsprogsyn, –ene
stop|dans sb., –en (en leg)
stor|rums|kon|tor sb., –et, –er, –erne
straks|dom sb., –men, –me, –mene
su|ra sb., –en, –er, –erne (kapitel i Koranen)
sø|ge|ro|bot sb., –ten, –ter, –terne
sølv|stænk sb., –etsølvstænk, –ene
tab|bou|leh sb., –en, –er, –erne (en madret)
ta|le|be|sked sb., –en, –er, –erne
ta|le|ra|dio sb., –en, –er, –erne
tea|ser sb., –en, –e, –ne (tekst, film e.l. der skal vække nysgerrighed)
tids|stem|pel sb., tidsstemplettidsstemplertidsstemplerne
til|væl|ge vb., –r, tilvalgte, tilvalgt
toi|let|bræt sb., –tet, –ter, –terne
top|mo|del sb., –len, –ler, –lerne
top|mo|ti|ve|ret adj., topmotiverede
top|op|gør sb., –ettopopgør, –ene
touch|screen sb., –en, –s, –(s)ene
Tou|rettes syn|drom sb. (itk.)
tracke vb., –r, –de, –t; tracke sin pakke
trans|køn|net adj., transkønnede
trans|per|son sb., –en, –er, –erne
trick|spørgs|mål sb., –ettrickspørgsmål, –ene
tryk|føl|som adj., –t, –me; en trykfølsom skærm
tweet sb., –en el. -et, –s, –ene (besked på det sociale netværk Twitter)
twee|te (el. twitte) vb., –r, –de, –t (skrive en besked på det sociale netværk Twitter)
twit|te (el. tweete) vb., –r, –de, –t (skrive en besked på det sociale netværk Twitter)
un|der|præ|ste|re vb., –r, –de, –t (præstere dårligere end forventet)
up|load sb., –et, –s, –ene, i sms. upload-, fx uploadhastighed
up|loa|ding sb., –en, –er, –erne
valg|til|for|ord|net sb. (fk.); de valgtilforordnede
vej|svin sb., –etvejsvin, –ene
vej|vre|de sb., –n
ver|dens|arv sb., –en, i sms. verdensarvs-, fx verdensarvsliste
view sb., –et, –s el. view, –ene (udsigt, overblik)
walk|in|clo|set (el. walk-in-closet) sb. (itk.), –s
walk-in-clo|set (el. walkincloset) sb. (itk.), –s
whist|le|blo|wer sb., –en, –e, –ne (medarbejder der informerer om ulovlige forhold i fx en organisation), i sms. whistleblower-, fx whistleblowerordning
whist|le|blow|ing sb. (fk.) (det at en medarbejder informerer om ulovlige forhold i fx en organisation)
wi-fi sb. (fk.), i sms. wi-fi-, fx wi-fi-forbindelse
work|flow sb., –etworkflow, –ene
æl|dre|ven|lig adj., –t, –e
æ|res|vold sb., –en
ø|hop sb., –petøhop, –pene
åb|nings|kamp sb., –en, –e, –ene