Spring navigation over
Forside/Løbende opdatering af RO/Nye opslagsord 2020 (200 ord)

Nye opslagsord 2020 (200 ord)

cover-svg-tw-plain

a|dels|kvin|de sb., –n, –r, –rne
af|ter|ski
 sb., –en
a|kut|kli|nik sb., –ken, –ker, –kerne
an|sigts|gen|ken|del|se sb., –n
a|symp|to|ma|tisk adj., itk. d.s., –e (uden symptomer)
ATV (el. atv) sb., ATV’enATV’erATV’erne (fork. for all terrain vehicle)
atv (el. ATV) sb., atv’enatv’eratv’erne (fork. for all terrain vehicle)
au|to|mat|re|ak|tion sb., –en, –er, –erne
bag|spil|ler sb., –en, –e, –ne
blod|tryks|sæn|ken|de ubøj. adj.
brint|bil sb., –en, –er, –erne
bru|ger|op|le|vel|se sb., –n, –r, –rne
bøl|ge|ener|gi sb., –en
bør|ne|ek|sem sb., –en el. -et, –er, –erne
bør|ne|liv sb., –et
CEO (el. ceo) sb., CEO’enCEO’erCEO’erne (fork. for chief executive officer)
ceo (el. CEO) sb., ceo’enceo’erceo’erne (fork. for chief executive officer)
ce|vi|che sb., –n, –r, –rne (en ret bestående af fisk eller skaldyr)
chi|li con car|ne sb., –n
chi|pot|le sb., –n, –r el. -s, –rne (tørret, røget chili)
CO2-ud|led|ning sb., –en, –er, –erne
co|ro|na|vi|rus (el. koronavirus) sb., –sen el. -set,  –ser el. coronavirus el. coronavira, –se(r)ne el. coronaviraene
dro|ne sb., –n, –r, –rne, i sms. drone-, fx droneangreb, droneoptagelse
drop|down|me|nu sb., –en, –er, –erne
dæk|støj sb., –en
ef|ter|års|vejr sb., –et
egns|ret sb., –ten, –ter, –terne
e|la|stik|bånd sb., –etelastikbånd, –ene
el|kø|re|stol sb., –en, –e, –ene
el|lø|be|hjul sb., –et, –elløbehjul, –ene
el|mast sb., –en, –er, –erne
en|gangs|ydel|se sb., –n, –r, –rne
en|kelt|mands|ejet adj., enkeltmandsejede
e|pi|de|mi|o|log sb., –en, –er, –erne
er|hvervs|kvin|de sb., –n, –r, –rne
er|hvervs|mand sb., –enerhvervsmænderhvervsmændene
EU-kri|tisk adj., itk. d.s., –e
face|lift sb., –et, –s el. facelift, –ene (forandring der medfører en forbedret fremtræden)
face|lif|te vb., –r, –de, –t
fag|spe|ci|fik adj., –t, –ke
far|ve|spek|ter (el. farvespektrum) sb., farvespekt(e)retfarvespektrefarvespektrene
far|ve|spek|trum (el. farvespekter) sb., farvespekt(e)retfarvespektrefarvespektrene
fi|ber|net sb., –tetfibernet, –tene, i sms. fibernet-, fx fibernetleverandør
fint|val|set (el. finvalset) adj., fintvalsede; fintvalsede havregryn
fin|val|set (el. fintvalset) adj., finvalsede; finvalsede havregryn
flok|im|mu|ni|tet sb., –en
fod|bold|li|ga sb., –en, –er, –erne
for|fat|nings|mæs|sig adj., –t, –e
for|sig|tig|heds|prin|cip sb., –pet
for|stå|el|ses|pa|pir sb., –et, –er, –erne
for|tæl|ler|stem|me sb., –n, –r, –rne
for|års|vejr sb., –et
frem|med|kri|ger sb., –en, –e, –ne
fri|kast sb., –etfrikast, –ene
front|sy|stem sb., –et, –er, –erne; de lave temperaturer skyldes et frontsystem fra Sibirien
fugt|gi|ven|de ubøj. adj.
førs|te|per|sons|for|tæl|ler sb., –en, –e, –ne
ga|de|navn sb., –et, –e, –ene
gnoc|chi sb., –en, –er el. gnocchi, –e(r)ne (en italiensk madret)
gra|phic no|vel sb. (fk.), –s (roman i tegneserieformat)
groft|val|set (el. grovvalset) adj., groftvalsede; groftvalsede havregryn 
grov|val|set (el. groftvalset) adj., grovvalsede; grovvalsede havregryn
græn|se|hegn sb., –etgrænsehegn, –ene
had|ta|le sb., –n
has|te|lov sb., –en, –e, –ene
hate|crime sb., –n, –s, –ne
hen|syn|ke vb., –r, hensank, hensunket (foran fælleskønsord hensunken el. hensunket), hensunkne (jf. § 31-34); hensynke i tanker
hey udråbsord; hey, kom her!
hjer|ne|tu|mor sb., –en, –er, –erne
hjer|te|flim|mer sb., –et
hjul|skift (el. hjulskifte) sb., –ethjulskift, –ene
hjul|skif|te (el. hjulskift) sb., –t, –r, –rne
ho|ved|ret sb., –ten, –ter, –terne
hånd|bold|li|ga sb., –en, –er, –erne
hånd|hy|gi|ej|ne sb., –n
hånd|sprit sb., –ten
i|den|ti|tets|pa|pir sb., –et, –er, –erne
ind|tægts|re|gu|le|re vb., –r, –de, –t
in|fek|tions|me|di|cin sb., –en
in|fek|tions|me|di|ci|ner sb., –en, –e, –ne
in|fek|tions|me|di|cinsk adj., itk. d.s., –e
in|tu|ba|tion sb., –en, –er, –erne (det at intubere)
in|tu|be|re vb., –r, –de, –t (indføre et rør e.l. i en patient for at sikre lufttilførsel)
in|tu|be|ring sb., –en, –er, –erne (det at intubere)
IPA (el. ipa) sb., IPA’enIPA’erIPA’erne (fork. for India pale ale (en øltype))
ipa (el. IPA) sb., ipa’enipa’eripa’erne (fork. for India pale ale (en øltype))
jom|fru|oli|ven|olie sb., –n, –r, –rne
jord|art sb., –en, –er, –erne, i sms. jordarts-, fx jordartsmetal; sjældne jordarter
ju|le|flet sb., –tet
ju|le|klip sb., –petjuleklip, –pene
kar|dio|træ|ning sb., –en (konditionstræning)
klat|re|park sb., –en, –er, –erne
kli|ma|for|kæm|per sb., –en, –e, –ne
kli|ma|kri|se sb., –n, –r, –rne
kli|ma|neu|tral adj., –t, –e
kli|ma|po|li|tisk adj., itk. d.s., –e
kli|ma|skep|ti|ker sb., –en, –e, –ne
ko|les|te|rol|sæn|ken|de ubøj. adj.
kom|bu|cha sb., –en, –er, –erne (en drik fremstillet af fermenteret, sødet te)
kon|takt|tal sb., –letkontakttal, –lene
kon|tek|stu|a|li|se|re vb., –r, –de, –t (sætte i kontekst)
ko|ro|na|vi|rus (el. coronavirus) sb., –sen el. -set, –ser el. koronavirus el. koronavira, –se(r)ne el. koronaviraene
kri|se|be|red|skab sb., –et, –er, –erne
kryds|re|ak|tion sb., –en, –er, –erne (en allergisk reaktion)
kræn|kel|ses|kul|tur sb., –en
1. køns|ste|reo|typ sb., –en, –er, –erne (unuanceret og vanemæssig opfattelse af køn og kønsroller)
2. køns|ste|reo|typ adj., –t, –e (som vedrører kønsstereotyper)
la|de|stan|der sb., –en, –e, –ne
lang|tids|ba|ge vb., –r, langtidsbagte, langtidsbagt
live|stream sb., –en, –s el. livestream, –ene
lo|kal|po|li|ti sb., –et
lyd|klip sb., –petlydklip, –pene
lyn|la|de vb., –r, –de, –t
lyn|lad|ning sb., –en, –er, –erne
mad|ret sb., –ten, –ter, –terne
mel|lem|klas|se|bil sb., –en, –er, –erne
mi|kro|bil sb., –en, –er, –erne
mi|ni|mum|løn (el. minimumsløn) sb., –nen
mi|ni|mum|nor|me|ring (el. minimumsnormering) sb., –en, –er, –erne
mi|ni|mums|løn (el. minimumløn) sb., –nen
mi|ni|mums|nor|me|ring (el. minimumnormering) sb., –en, –er, –erne
mor|ta|del|la sb., –en, –er, –erne (en pølse)
mo|tor|vejs|kør|sel sb., motorvejskørslenmotorvejskørslermotorvejskørslerne
mund|bind sb., –etmundbind, –ene, i sms. mundbinds-, fx mundbindskrav
must|have sb. (itk.), –s (noget der betragtes som uundværligt)
na|tur|na|tio|nal|park sb., –en, –er, –erne
na|vi|ga|tions|an|læg sb., –getnavigationsanlæg, –gene
nav|ne|fors|ker sb., –en, –e, –ne
nav|ne|forsk|ning sb., –en, i sms. navneforsknings-, fx navneforskningsinstitut
na|vy ubøj. adj., i sms. navy-, fx navyblå
nul|fejls|kul|tur sb., –en
old|tids|rige sb., –t, –r, –rne; oldtidsriget Babylonien
om|be|reg|ne vb., –r, –de, –t
om|be|reg|ning sb., –en, –er, –erne
om|kod|ning sb., –en, –er, –erne
om|ni|bus|avis sb., –en, –er, –erne
on de|mand adv. (på bestilling)
op|le|vel|ses|øko|no|mi sb., –en, –er, –erne
o|to|lo|gisk adj., itk. d.s., –e
os|te|o|pat sb., –en, –er, –erne (person som er uddannet i osteopati), i sms. osteopat-, fx osteopatuddannelse
os|te|o|pa|ti sb., –en (en medicinsk videnskab og behandlingsform), i sms. osteopati-, fx osteopatiklinik
os|te|o|pa|tisk adj., itk. d.s., –e (som vedrører osteopati)
o|ver|for|bru|ge vb., –r, overforbrugte, overforbrugt
o|ver|skri|ve vb., –r, overskrev, overskrevet (foran fælleskønsord overskreven el. overskrevet), overskrevne (jf. § 31-34); en overskreven el. overskrevet fil; et overskrevet dokument; overskrevne dokumenter
o|ver|skriv|ning sb., –en, –er, –erne, i sms. overskrivnings-, fx overskrivningsfejl 
pa|ra|lym|pisk adj., itk. d.s., –e; Paralympiske Lege el. paralympiske lege
pa|ra|sport sb., –en
pi|le|flet sb., –tet, i sms. pileflet-, fx pileflethegn
pitch sb., –en el. -et, –es el. pitch, –ene (præsentation af en forretningsidé e.l.)
ple|je|dat|ter sb., –enplejedøtreplejedøtrene
ple|je|søn sb., –nen, –ner, –nerne
plug|in|hy|brid (el. plug-in-hybrid) sb., –en, –er, –erne (en biltype)
plug-in-hy|brid (el. pluginhybrid) sb., –en, –er, –erne (en biltype)
po|int|høst sb., –en
pre|mium|mærke sb., –t, –r, –rne (højkvalitetsmærke indenfor fx biler)
pri|vat|bi|lis|me sb., –n
pri|vi|le|gie|blind adj., –t, –e
2. præ|sens sb., –en (tilstedeværelse), i sms. præsens-, fx præsenspligt
queer ubøj. adj. (som vedrører kønsidentiteter som falder udenfor den heteroseksuelle norm)
re|kon|tek|stu|a|li|se|re vb., –r, –de, –t (sætte i ny kontekst)
ro|man|de|but sb., –en, –er, –erne
sa|rah bern|hardt sb., –en, –er, –erne (en kage)
selv|iso|la|tion sb., –en
ska|de|kli|nik sb., –ken, –ker, –kerne
smit|te|kæ|de sb., –n, –r, –rne
smit|te|til|fæl|de sb., –tsmittetilfælde, –ne
som|mer|dy|ne sb., –n, –r, –rne
spil|fø|rer sb., –en, –e, –ne
spil|ler|trø|je sb., –n, –r, –rne
stof|om|rå|de sb., –t, –r, –rne; hans stofområde er politik
strac|cia|tel|la sb., –en (en istype)
strøm|ud|tag sb., –etstrømudtag, –ene
SUV (el. suv) sb., SUV’enSUV’erSUV’erne (fork. for sport utility vehicle)
suv (el. SUV) sb., suv’ensuv’ersuv’erne (fork. for sport utility vehicle)
syd|su|da|ne|ser (el. sydsudaner) sb., –en, –e, –ne (person fra Sydsudan)
syd|su|da|ne|sisk (el. sydsudansk) adj., –e (som vedrører Sydsudan)
symp|to|mal adj., –t, –e (som vedrører symptomer)
syns|han|di|cap (el. synshandikap) sb., –pet, –s el. synshandicap, –pene
syns|han|di|kap (el. synshandicap) sb., –petsynshandikap, –pene
søvn|fors|ker sb., –en, –e, –ne
søvn|forsk|ning sb., –en
tech|gi|gant sb., –en, –er, –erne
tids|lin|je sb., –n, –r, –rne
tril|le|kø sb., –en, –er, –erne (tæt, meget langsomtkørende trafik)
tusch|teg|ning sb., –en, –er, –erne
u|de|om|rå|de sb., –t, –r, –rne
ud|rej|se|cen|ter sb., udrejsecent(e)retudrejsecentreudrejsecentrene
u|fil|tre|ret adj., ufiltrerede; ufiltreret æblemost
vand|kva|li|tet sb., –en, –er, –erne
van|vids|kør|sel sb., vanvidskørslenvanvidskørslervanvidskørslerne
var|me|pum|pe sb., –n, –r, –rne
vi|den|de|le (el. vidensdele) vb., –r, videndelte, videndelt
vi|dens|de|le (el. videndele) vb., –r, vidensdelte, vidensdelt
vin|ter|dyne sb., –n, –r, –rne
vin|ter|vejr sb., –et
vær|ne|mid|del sb., værnemidletværnemidlerværnemidlerne
vå|ben|hand|ler sb., –en, –e, –ne
web|ba|se|ret adj., webbaserede; webbaseret handel
woke ubøj. adj. (bevidst om uretfærdighed i samfundet, bl.a. mht. racisme og sexisme)