Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Retskrivning / Om Retskrivningsordbogen / Løbende opdatering af RO / Nye opslagsord 2017 (187 ord) 12.2.2019

Nye opslagsord 2017 (187 ord)

Læs om nye opslagsord 2017 (187 ord).

af|drags|fri|hed sb., -en

a|na|ly|se|ring sb., -en, -er, -erne

angst|fuld adj., -t, -e

angst|fyldt adj., -e

angst|neu|ro|ti|ker sb., -en, -e, -ne

angst|neu|ro|tisk adj., itk. d.s., -e

an|svars|fra|læg|gel|se sb., -n, -r, -rne

an|ti|gu|a|ner sb., -en, -e, -ne (person fra Antigua og Barbuda)

an|ti|gu|ansk adj., itk. d.s., -e (som vedrører Antigua og Barbuda)

ar|bejds|lyst sb., -en; god arbejdslyst

ar|bejds|styrke sb., -n, -r, -rne

ar|ve|sag sb., -en, -er, -erne

ba|by|sæl sb., -en, -er, -erne

bag|po|te sb., -n, -r, -rne

bag|ud|gang sb., -en, -e, -ene

bil|for|sik|ring sb., -en, -er, -erne

bjerg|eta|pe sb., -n, -r, -rne

bjerg|ged sb., -en, -er, -erne

bog|ud|gi|vel|se sb., -n, -r, -rne

bo|lig|bob|le sb., -n, -r, -rne

bo|lig|lån sb., -etboliglån, -ene

bron|to|sau|rus sb., -sen, -ser, -serne (en dinosaurus)

bør|ne|klip sb. (itk.)

bør|ne|klip|ning sb., -en, -er, -erne

chat|fo|rum sb., -met, -mer el. chatfora, -merne el. chatforaene

co|ver|band sb., -et, -s el. coverband, -ene (band der udelukkende spiller andre musikeres numre)

cy|ber-; cyberangreb; cyberkriminalitet; cybersikkerhed

da|me|klip sb. (itk.)

da|me|klip|ning sb., -en, -er, -erne

de|bat|fo|rum sb., -met, -mer el. debatfora, -merne el. debatforaene

de|mo|ti|va|tion sb., -en (mangel på motivation)

di|va|ne|ser sb., -en, -e, -ne ((spøgende) sofa, divan)

dob|belt|klik sb., -ketdobbeltklik, -kene

eks|kla|ve sb., -n, -r, -rne (landområde som tilhører en stat som det geografisk ikke hænger sammen med)

e|li|te|sport sb., -en, i sms. elitesports-, fx elitesportsudøver

e|ner|gi|po|li|tik sb., -ken, -ker, -kerne

e|ner|gi|po|li|tisk adj., itk. d.s., -e

en|gelsk|spro|get adj., engelsksprogede

e-sig|na|tur sb., -en, -er, -erne

e|ta|pe|løb sb., -etetapeløb, -ene

far|for|æl|dre sb. pl., -ne (forældre til ens far)

fast|an|sat adj., -te

fejl|bar|lig adj., -t, -e

fif|ty-fif|ty-chan|ce sb., -n, -r, -rne

figh|ter|vil|je sb., -n

flex|i|cu|ri|ty sb. (fk.) (kombination af social sikkerhed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet)

fly|tra|fik sb., -ken

fol|ke|sko|le|re|form sb., -en, -er, -erne

for|po|te sb., -n, -r, -rne

for|tids|levn sb., -etfortidslevn, -ene

for|års|kåd adj., -t, -e

frisk|bryg|get adj., friskbryggede; friskbrygget kaffe

fød|sels|vægt sb., -en

føl|ger sb., -en, -e, -ne; siden har over 10.000 følgere

ga|ve|bånd sb., -etgavebånd, -ene

gen|brugs|tøj sb., -et

goal|ball sb. (fk.) (et boldspil), i sms. goalball-, fx goalballspiller

god|nat|sang sb., -en, -e, -ene

gym|na|sie|re|form sb., -en, -er, -erne

gå|se|bryst sb., -et, -er, -erne (filet af gåsebrysten flødekage)

halv|treds|øre sb., -n, -r, -rne

han|di|cap|ven|lig (el. handikapvenlig) adj., -t, -e

han|di|kap|ven|lig (el. handicapvenlig) adj., -t, -e

hard|rock|er sb., -en, -e, -ne

hash|tag|ge vb., -r, -de, -t (forsyne med hashtag)

hav|ne|bad sb., -et, -e, -ene

head|bang|ing sb., -en

hea|vy|rock|er sb., -en, -e, -ne

hel|års|dæk sb., -kethelårsdæk, -kene

her|re|klip sb. (itk.)

her|re|klip|ning sb., -en, -er, -erne

high|ligh|ter sb., -en, -e el. -s, -ne (makeup til fremhævelse af fx kindbeneneoverstregningspen)

ho|ved|an|svar sb., -et

ho|ved|an|svar|lig adj., -t, -e

ho|ved|navn sb., -et, -e, -ene; festivalens hovednavn

ho|ved|til|talt adj., -e

hus|pris sb., -en, -er, -erne

hy|brid|bil sb., -en, -er, -erne

hæ|ders|pris sb., -en, -er, -erne

høj|re|klik sb., -kethøjreklik, -kene

hår|bal|sam sb., -men, -mer el. hårbalsam, -me(r)ne

in|den|rigs|ter|mi|nal sb., -en, -er, -erne

ind|rej|se|for|bud sb., -detindrejseforbud, -dene

ind|van|drer|stop sb., -petindvandrerstop, -pene

ind|van|drings|stop sb., -petindvandringsstop, -pene

in|ter|net|for|bin|del|se sb., -n, -r, -rne

in|tim|sæbe sb., -n, -r, -rne

is|glat adj., -te; isglatte veje

ja|ger|pi|lot sb., -en, -er, -erne

jazz|mu|si|ker sb., -en, -e, -ne

jern|ba|ne|over|skæ|ring sb., -en, -er, -erne

jet|set|ter sb., -en, -e, -ne (person der tilhører jetsettet)

job|søg|ning sb., -en, -er, -erne, i sms. jobsøgnings-, fx jobsøgningskursus

jog|ger sb., -en, -e, -ne

ka|kao|nibs sb. pl., -ene (små tørrede stykker af kakaobønner)

kal|kun|bryst sb., -et, -er, -erne (filet af kalkunbryst)

kal|ve|bryst sb., -et

kam|mer|mu|si|ker sb., -en, -e, -ne

kar|ri|e|re|for|løb sb., -etkarriereforløb, -ene

klip|pe|rev sb., -etklipperev, -ene

ko|bra|slan|ge sb., -n, -r, -rne

kom|mu|ni|ka|tions|med|ar|bej|der sb., -en, -e, -ne

kon|fron|ta|to|risk adj., itk. d.s., -e (som lægger op til konfrontation)

krops|fik|se|ret adj., kropsfikserede

krops|lig|gø|rel|se sb., -n

kul|tur|per|son|lig|hed sb., -en, -er, -erne

kul|tur|po|li|tisk adj., itk. d.s., -e

kød|fri adj., -t, -e el. kødfri; kødfri(e) dage

kål|pøl|se sb., -n, -r, -rne (en pølse der spises til kål)

lak|to|se|fri adj., -t, -e el. laktosefri

lak|to|se|in|to|le|ran|ce (el. laktoseintolerans) sb., -n

lak|to|se|in|to|le|rans (el. laktoseintolerance) sb., -en

lea|sing|sel|skab sb., -et, -er, -erne

LED-pæ|re (el. led-pære) sb., -n, -r, -rne

led-pæ|re (el. LED-pære) sb., -n, -r, -rne

let|vægts|ro|er sb., -en, -e, -ne

lo|kal|ir|ri|te|ren|de ubøj. adj.; lokalirriterende stoffer

lyd|mand sb., -enlydmændlydmændene

læng|de|sprin|ger sb., -en, -e, -ne

løn|ned|gang sb., -en

løst|an|sat adj., -te

mad|va|ne sb., -n, -r, -rne; gode madvaner

me|di|a|tion sb., -en, -er, -erne (mægling)

mol|ska|la sb., -en, -er, -erne

mul|ti|me|di|al adj., -t, -e (som benytter flere medier på samme tid)

møg|for|kæ|let adj., møgforkælede

na|bo|hjælp sb., -en

net|ad|gang sb., -en, -e, -ene

no|mi|na|ti|visk adj., itk. d.s., -e (som vedrører nominativ)

næ|se|hår sb., -etnæsehår, -ene, i sms. næsehårs-, fx næsehårstrimmer

op|star|te vb., -r, -de, -t

o|ver|våg|nings|sam|fund sb., -etovervågningssamfund, -ene

pal|me|træ sb., -et, -er, -erne

pa|ral|lel|af|ta|le sb., -n, -r, -rne

par|ti|med|lem sb., -met, -mer, -merne

PDF-fil (el. pdf-fil) sb., -en, -er, -erne

pdf-fil (el. PDF-fil) sb., -en, -er, -erne

pe|co|ri|no sb., -en, -er, -erne (en ost)

pee|le vb., -r, -de, -t; peele huden

pi|be|dyr sb., -etpibedyr, -ene

pop|mu|si|ker sb., -en, -e, -ne

po|se|luk|ker sb., -en, -e, -ne

punkt|tegn sb., -etpunkttegn, -ene

py|ro|tek|ni|ker sb., -en, -e, -ne

ra|ket|fart sb. (fk.); i raketfart; med raketfart

re|vi|sions|fir|ma sb., -et, -er, -erne

road|trip sb., -pen el. -pet, -s el. roadtrip, -pene

rock|mu|si|ker sb., -en, -e, -ne

ru|ti|ne|præ|get adj., rutineprægede

ryt|me|in|stru|ment sb., -et, -er, -erne

sejrs|fest sb., -en, -er, -erne

skat|te|ra|bat sb., -ten, -ter, -terne

sko|le|le|del|se sb., -n, -r, -rne

små|børns|for|æl|der sb., -ensmåbørnsforældresmåbørnsforældrene

so|cio|pat sb., -en, -er, -erne (person der lider af sociopati)

so|cio|pa|ti sb., -en, -er, -erne (en personlighedsforstyrrelse)

so|cio|pa|tisk adj., itk. d.s., -e (som vedrører sociopati)

som|mer|dæk sb., -ketsommerdæk, -kene

spa|re|for|slag sb., -etspareforslag, -ene

spil|ud|vik|ler sb., -en, -e, -ne

sten|gær|de sb., -t, -r, -rne

stræk|la|gen sb., stræklag(e)netstræklag(e)nerstræklag(e)nerne

stu|die|plads sb., -en, -er, -erne

1. swipe sb., -t, -s, -ne (bevægelse med fingeren henover skærmen på en mobiltelefon e.l. for at aktivere en funktion) 

2. swi|pe vb., -r, -de, -t (føre fingeren henover skærmen på en mobiltelefon e.l. for at aktivere en funktion)

søvn|pro|blem sb., -et, -er, -erne

ter|ror|cel|le sb., -n, -r, -rne

top|ni|veau sb., -et, -er, -erne

tre-d-bril|ler sb. pl. (fk.), -ne

tri|ce|ra|tops sb., -en, -er, -erne (en dinosaurus)

tri|ple|test sb., -en, -s el. tripletest, -ene (tredelt undersøgelse af en gravid kvindes blod i forhold til kromosomfejl hos fostret)

træ|nings|op|hold sb., -ettræningsophold, -ene

tysk|spro|get adj., tysksprogede

u|den|rigs|ter|mi|nal sb., -en, -er, -erne

u|flek|si|bel adj., -tufleksible

und|gå|e|lig adj., -t, -e

u|ru|ti|ne|ret adj., urutinerede

uv-strå|le sb., -n, -r, -rne

vand|mil|jø sb., -et, -er, -erne, i sms. vandmiljø-, fx vandmiljøplan

vat|ron|del sb., -len, -ler, -lerne

vejr|for|hold sb. pl., -ene

vel|fri|se|ret adj., velfriserede; et velfriseret hår; en velfriseret have

venst|re|klik sb., -ketvenstreklik, -kene

1. vok|sen sb. (fk.), voksne 

zi|ka|vi|rus sb., -sen el. -set

æl|dre|ple|je sb., -n

å|le|slank adj., -t, -e

Hent RO+ appen

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik