Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Retskrivning / Om Retskrivningsordbogen / Løbende opdatering af RO / Nye opslagsord 2015 (288 ord) 12.2.2019

Nye opslagsord 2015 (288 ord)

Læs om nye opslagsord 2015 (288 ord).

a|bort|mod|stan|der sb., -en, -e, -ne

ad|gangs|prø|ve sb., -n, -r, -rne

ad|vents|ga|ve sb., -n, -r, -rne

af|stands|be|døm|me vb., -r, afstandsbedømte, afstandsbedømt

ar|bejds|glæ|de sb., -n

ar|bejds|sejr sb., -en, -e, -ene

as|sist sb., -en, -er el. -s, -e(r)ne (målgivende aflevering)

au|to|svar sb., -et, autosvar, -ene

bag|ka|ta|log sb., -en el. -et, -er, -erne

bag|ved|kø|ren|de ubøj. adj.

be|hovs|til|freds|stil|lel|se sb., -n

be|hovs|ud|sæt|tel|se sb., -n, -r, -rne

bio|tek|no|log sb., -en, -er, -erne

block|bus|ter sb., -en, -e el. -s, -ne

bold|dreng sb., -en, -e, -ene

bord|fod|bold sb., -en

boy|band sb., -et, -s el. boyband, -ene

broad|cas|te vb., -r, -de, -t; udsendelsen blev broadcastet live

brugs|vej|led|ning sb., -en, -er, -erne

bud|dha sb., -en, -er, -erne (som proprium Buddha), i sms. buddha-fx buddhafigur

bus|hol|de|plads sb., -en, -er, -erne

bu|tiks|chef sb., -en, -er, -erne

bør|ne|ar|bej|der sb., -en, -e, -ne

ca|su|al ubøj. adj.; casual påklædning

cheer|lea|ding sb., -en

chia|frø sb., -et, chiafrø, -ene

chi|hua|hua sb., -en, -er, -erne (en hund)

com|pu|ter|vi|rus sb., -sen el. -set, -ser el. computervirus el. computervira,
-
se(r)ne el. computerviraene

cre|mant sb., -en, -er, -erne (en fransk mousserende vin)

dansk|læ|rer sb., -en, -e, -ne

dart|pil sb., -en, -e, -ene

de|ci|li|ter|mål sb., -et, decilitermål, -ene

de|le|te vb., -r, -de, -t (i it)

de|lete|knap sb., -pen, -per, -perne

del|tids|stil|ling sb., -en, -er, -erne

dob|belt|tjek|ke vb., -r, -de, -t

dren|ge|grup|pe sb., -n, -r, -rne

druk|gil|de sb., -t, -r, -rne

drøm|me|stu|die (el. drømmestudium) sb., -t, -r, -rne

drøm|me|stu|di|um (el. drømmestudie) sb., drømmestudiet, drømmestudier, drømmestudierne

du|rum|rul|le sb., -n, -r, -rne; en durumrulle med kebab

2. dyt: ikke en dyt

e|da|ma|me|bøn|ne sb., -n, -r, -rne

e|la|stan sb., -en (et elastisk stof)

em|ne|felt sb., -et, -er, -erne

e|mo|ji sb., -en, -er el. -s, -e(r)ne (smiley)

en|kelt|be|gi|ven|hed sb., -en, -er, -erne

er|fa|grup|pe sb., -n, -r, -rne

er|hvervs|ev|ne sb., -n, -r, -rne, i sms. erhvervsevne-fx erhvervsevnetab

er|hvervs|øko|nom sb., -en, -er, -erne

EU-bor|ger sb., -en, -e, -ne

ex|ten|sions sb. pl. (hårpåsætninger)

fak|ta|tjek sb., -ket, faktatjek, -kene

fak|ta|tjek|ke vb., -r, -de, -t

fa|mi|lie|far sb., -en el. familiefaderen, familiefædre, familiefædrene

fart|djæ|vel sb., fartdjæv(e)len, fartdjævle, fartdjævlene

fedt|spil|le vb., -r, -de, -t

fedt|spil|ler sb., -en, -e, -ne

fejl|af|le|ve|ring sb., -en, -er, -erne

fejl|cas|te vb., -r, -de, -t; han var fejlcastet til rollen

fejl|ca|sting sb., -en, -er, -erne

fejl|in|for|me|re vb., -r, -de, -t

fejl|køb sb., -et, fejlkøb, -ene

fejl|med|de|lel|se sb., -n, -r, -rne

fe|ro|mon sb., -et, -er, -erne (et duftstof)

film|trick sb., -et, -s el. filmtrick, -ene

fin|ju|ste|ring sb., -en, -er, -erne

flas|ke|sam|ler sb., -en, -e, -ne

fler|fa|set adj., flerfasede; en flerfaset behandling

flyt|te|ba|jer sb., -en, -e, -ne

for|an|lig|gen|de ubøj. adj.; de foranliggende huse

for|de|ler|stik sb., -ket, fordelerstik, -kene

for|hånds|re|ser|ve|re vb., -r, -de, -t

for|hånds|re|ser|va|tion sb., -en, -er, -erne

for|hånds|re|ser|ve|ring sb., -en, -er, -erne

for|vent|nings|af|stem|me vb., -r, forventningsafstemte, forventningsafstemt

for|vent|nings|af|stem|ning sb., -en, -er, -erne

fo|to|vogn sb., -en, -e, -ene; færdselspolitiets fotovogne

foun|da|tion sb., -en, -s (en farvet ansigtscreme)

frem|tryl|ning sb., -en, -er, -erne

fro|sting sb., -en; en cupcake med frosting

frys selv-is sb., -en, frys selv-is, -ene (jf. § 57.7.a)

fuld|tekst sb., -en, -er, -erne

fuld|tekst|søg|ning sb., -en, -er, -erne

gal|la|fest sb., -en, -er, -erne

gen|ero|bre vb., -r, -de, -t

gen|ero|bring sb., -en, -er, -erne

gen|ma|ni|pu|le|re vb., -r, -de, -t

gen|ma|ni|pu|le|ring sb., -en, -er, -erne

glem|me|kas|se sb., -n, -r, -rne

glu|ten|al|ler|gi sb., -en

grim|hed sb., -en, -er, -erne

gri|ne|flip sb., -pet, grineflip, -pene

grov|mel sb., -et

grov|mo|to|rik sb., -ken

grov|mo|to|risk adj., itk. d.s., -e

grund|hold|ning sb., -en, -er, -erne

grup|pe|le|del|se sb., -n, -r, -rne

grus|ba|ne sb., -n, -r, -rne

græn|se|kon|trol sb., -len, -ler, -lerne

gu|de|smuk adj., -t, -ke

gum|mi|an|sigt sb., -et, -er, -erne

ha|ris|sa sb., -en (en stærk pasta el. puré)

hjem|me|hold sb., -et, hjemmehold, -ene

hold|op|stil|ling sb., -en, -er, -erne

ho|ved|re|dak|tør sb., -en, -er, -erne

hus|tag sb., -et, -e, -ene

hævn|tør|stig adj., -t, -e

høj|re|klik|ke vb., -r, -de, -t

høj|re|svings|ulyk|ke sb., -n, -r, -rne

høj|tal|jet adj., højtaljede

hår|ex|ten|sions sb. pl. (hårpåsætninger)

i|den|ti|tets|tyv sb., -en, -e, -ene

i|den|ti|tets|ty|ve|ri sb., -et, -er, -erne

IP-adres|se (el. ip-adresse) sb., -n, -r, -rne

ip-adres|se (el. IP-adresse) sb., -n, -r, -rne

ja|nu|ar|ud|salg sb., -et, januarudsalg, -ene

job|sø|gen|de ubøj. adj.

ju|bi|læ|ums|fest sb., -en, -er, -erne

ju|bi|læ|ums|år sb., -et, jubilæumsår, -ene

ka|bi|ne|kuf|fert sb., -en, -er, -erne

kal|de|ap|pa|rat sb., -et, -er, -erne

kamp|form sb., -en, -er, -erne; i kampform

kan|di|dat|grad sb., -en, -er, -erne

kat|te|dron|ning sb., -en, -er, -erne

klas|se|lo|ka|le sb., -t, -r, -rne

klas|sens ti|me-ka|ge sb., -n, -r, -rne (jf. § 57.7.a)

kli|ma|ven|lig adj., -t, -e

kon|takt|for|æl|der sb., -en, kontaktforældre, kontaktforældrene

kon|trol|cen|ter sb., kontrolcent(e)ret, kontrolcentre, kontrolcentrene

kort|di|stan|ce sb., -n, -r, -rne, i sms. kortdistance-fx kortdistanceløb

kort|lun|tet adj., kortluntede

kram|mer sb., -en, -e, -ne

kunst|skat sb., -ten, -te, -tene

lam|me|tæv sb. pl., -ene; få lammetæv

lang|di|stan|ce sb., -n, -r, -rne, i sms. langdistance-fx langdistancefly, langdistanceløb

lang|di|stan|ce|for|hold sb., -et, langdistanceforhold, -ene

lang|tids|sy|ge|mel|de vb., -r, langtidssygemeldte, langtidssygemeldt

lang|tids|sy|ge|mel|ding sb., -en, -er, -erne

lav|prak|tisk adj., itk. d.s., -e

le|ge|grup|pe sb., -n, -r, -rne

lek|tie|ca|fé sb., -en, -er, -erne (jf. § 5.2)

lime|grøn adj., -t, -ne

lo|kal|der|by sb., -et, -er, -erne ((sport) lokalopgør)

lo|kal|op|gør sb., -et, lokalopgør, -ene

lyd|styr|ke sb., -n, -r, -rne

lyk|ke|brin|ger sb., -en, -e, -ne

lø|be|møn|ster sb., løbemønst(e)ret, løbemønstre, løbemønstrene

mac|chi|a|to sb., -en, -er, -erne (en kaffedrik)

mad|rest sb., -en, -er, -erne

mad|spild sb., -et

mak|si|mum|po|int (el. maksimumspoint) sb., -et, maksimumpoint, -ene

mak|si|mums|po|int (el. maksimumpoint) sb., -et, maksimumspoint, -ene

man|che|go sb., -en, -er, -erne (en ost)

man|del|mel sb., -et

man|del|mælk sb., -en

man|ge|mil|liar|dær sb., -en, -er, -erne

ma|skin|strik|ning sb., -en

ma|te|ma|tik|læ|rer sb., -en, -e, -ne

med|re|dak|tør sb., -en, -er, -erne

mel|jæv|ner sb., -en, -e, -ne

mel|lem|trin sb., -(n)et, mellemtrin, -(n)ene

men|nes|ke|ret|tig|heds|for|kæm|per sb., -en, -e, -ne

men|nes|ke|sky ubøj. adj.

mes|ter|tyv sb., -en, -e, -ene

mid|ter|for|svar sb., -et

mid|ter|for|sva|rer sb., -en, -e, -ne

mid|ter|væl|ger sb., -en, -e, -ne

mi|ni|bar sb., -en, -er, -erne

mob|be|of|fer sb., mobbeof(fe)ret, mobbeofre, mobbeofrene

mod|ind|læg sb., -get, modindlæg, -gene

mod|kul|tu|rel adj., -t, -e

mor|gen|hår sb., -et

mo|tor|bøl|le sb., -n, -r, -rne

mu|lig|gø|rel|se sb., -n, -r, -rne

mul|ti|mil|liar|dær sb., -en, -er, -erne

mul|ti|mil|lio|nær sb., -en, -er, -erne

mul|ti|mo|dal adj., -t, -e (som anvender flere forskellige midler)

my|te|dræ|ber sb., -en, -e, -ne

mæl|ke|skum|mer sb., -en, -e, -ne

mø|de|da|to sb., -en, -er, -erne

mø|de|tids|punkt sb., -et, -er, -erne

mål|fat|tig adj., -t, -e; en målfattig kamp

mål|ram|me sb., -n, -r, -rne

mål|rig adj., -t, -e; en målrig kamp

na|no|tek|no|log sb., -en, -er, -erne

nar|ko|me|ter sb., narkomet(e)ret, narkometre, narkometrene (narkotikamåler), i sms. narkometer-,fx narkometertest

ner|ve|cen|ter sb., nervecent(e)ret, nervecentre, nervecentrene

net|bu|tik sb., -ken, -ker, -kerne

net|ca|fé sb., -en, -er, -erne (jf. § 5.2)

net|mas|ke sb., -n, -r, -rne; sende bolden i netmaskerne

net|ord|bog sb., -en, netordbøger, netordbøgerne

net|strøm|pe sb., -n, -r, -rne

nor|mal|til|stand sb., -en, -e, -ene

nor|malt|se|en|de ubøj. adj.

ny|eta|ble|ret adj., nyetablerede; en nyetableret virksomhed

næ|rig|pind sb., -en, -e, -ene

næ|se|hårs|trim|mer sb., -en, -e, -ne

nørk|le|ar|bej|de sb., -t, -r, -rne

on|line|ord|bog sb., -en, onlineordbøger, onlineordbøgerne

op|vas|ke|tabs sb. pl., -ene

or|me|hul sb., -let, -ler, -lerne

o|ver|be|ta|le vb., -r, overbetalte, overbetalt

o|ver|pla|ce|re vb., -r, -de, -t; overplacere et skud

pan|na cot|ta sb., -en, -er, -erne (en dessert)

par|mid|dag sb., -en, -e, -ene

pea|nut|but|ter sb., -en

pi|ge|grup|pe sb., -n, -r, -rne

pi|rat|ko|pie|re vb., -r, -de, -t

piv|rin|ge ubøj. adj.

plads|kræ|ven|de ubøj. adj.

plea|ser sb., -en, -e, -ne

po|int|lig|hed sb., -en, -er, -erne

pop|rock sb., -en

pri|vat|num|mer sb., -et, privatnumre, privatnumrene

pro|jekt|an|svar|lig adj., -t, -e

prø|ve|pe|ri|o|de sb., -n, -r, -rne

push|up sb., -pen, -per el. -s, -perne (en bharmbøjning)

p-vagt sb., -en, -er, -erne

re|di|ger|bar adj., -t, -e

regn|bue|barn sb., -et, regnbuebørn, regnbuebørnene (barn i en regnbuefamilie)

re|lish sb., -en, -er, -erne (en pikant sovs)

ris|mælk sb., -en, i sms. rismælks-fx rismælksis

rul|le|kuf|fert sb., -en, -er, -erne

rul|le|ski sb., -en, rulleski, -ene

sa|la|fis|me sb., -n (fundamentalistisk retning indenfor islam)

sa|la|fist sb., -en, -er, -erne (tilhænger af salafismen)

sa|lat|ost sb., -en, -e, -ene

salgs|trick sb., -et, -s el. salgstrick, -ene

sam|le|muf|fe sb., -n, -r, -rne

shift|tast sb., -en, -er, -erne

shut|tle|bus sb., -sen, -ser, -serne

sko|le|po|li|tik sb., -ken, -ker, -kerne

skov|sø sb., -en, -er, -erne

skriv sb., -et, skriv, -ene (skrivelselille notits)

sky|pe (Skype ®) vb., -r, -de, -t (telefonere over internettet via Skype)

slut|fløjt sb., -et, slutfløjt, -ene

slut|pro|dukt sb., -et, -er, -erne

smal|tal|jet adj., smaltaljede

smug|ry|ge vb., -r, smugrøg, smugrøget

snas sb., -en, -er, -erne (lille smule)

sni|ger sb., -en, -e, -ne

so|ja|mælk sb., -en, i sms. sojamælks-fx sojamælksprodukt

spil|stop sb., -pet, spilstop, -pene

sprit|tus (el. sprittusch) sb., -sen, -ser, -serne

sprit|tusch (el. sprittus) sb., -en, -er, -erne

sprog|tek|no|log sb., -en, -er, -erne

start|hjælp sb., -en

stil|ark sb., -et, stilark, -ene

stil|le|zo|ne sb., -n, -r, -rne

stor|form sb., -en; i storform

syd|stats|flag sb., -et, sydstatsflag, -ene

syd|ud adv. (sydpå)

syd|ude adv. (ude imod syd)

sø|ge|felt sb., -et, -er, -erne

sø|ge|re|sul|tat sb., -et, -er, -erne

søvn|møns|ter sb., søvnmønst(e)ret, søvnmønstre, søvnmønstrene

tan|doo|ri|kyl|ling sb., -en (en madret)

tan|tra|sex sb. (fk.)

thrash me|tal sb. (fk.) (en musikgenre), i sms. thrash metal-fx thrash metal-band (jf. § 57.7.a)

til|go|de|be|vis sb., -et, -er, -erne

top|hit sb., -tet, -s el. tophit, -tene

top|ping sb., -en, -er el. -s, -erne; en is med topping

top|pro|fes|sio|nel adj., -t, -le

tre|fa|set adj., trefasede; en trefaset motor

UMV (el. umv) sb., UMV'en, UMV'er, UMV'erne (fork. for undervisningsmiljøvurdering)

umv (el. UMV) sb., umv'en, umv'er, umv'erne (fork. for undervisningsmiljøvurdering)

ung|doms|bog sb., -en, ungdomsbøger, ungdomsbøgerne, i sms. ungdomsbogs-,
fx ungdomsbogsforfatter

urin|sex sb. (fk.)

ved|hæft|ning sb., -en, -er, -erne

vej|bump sb., -et, vejbump, -ene

vel|an|set adj., -e

ven|ne|grup|pe sb., -n, -r, -rne

venst|re|klik|ke vb., -r, -de, -t

vi|deo|kon|fe|ren|ce sb., -n, -r, -rne

vind-vind-si|tu|a|tion sb., -en, -er, -erne

volds|ro|man|tik sb., -ken

volds|ro|man|ti|ker sb., -en, -e, -ne

volds|ro|man|tisk adj., itk. d.s., -e

volds|spi|ral sb., -en, -er, -erne

wake|up|call sb., -et, -s (pludselig erkendelse)

web|shop sb., -pen, -per el. -s, -pe(r)ne

week|end|kæ|res|te sb., -n, -r, -rne

win-win-si|tu|a|tion sb., -en, -er, -erne

ø|lands|hve|de sb., -n

øst|ar|bej|der sb., -en, -e, -ne

åb|nings|re|plik sb., -ken, -ker, -kerne

Hent RO+ appen

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik