Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Retskrivning / Om Retskrivningsordbogen / Løbende opdatering af RO / Nye opslagsord 2014 (212 ord) 12.2.2019

Nye opslagsord 2014 (212 ord)

Læs om nye opslagsord 2014 (212 ord).

an|den|bold sb., -en, -e, -ene

app|let sb., -ten, -ter el. -s, -terne (et lille computerprogram)

APV (el. apv) sb., APV'enAPV'erAPV'erne (fork. for arbejdspladsvurdering)

apv (el. APV) sb., apv'enapv'erapv'erne (fork. for arbejdspladsvurdering)

A|sper|gers syn|drom sb. (itk.)

a|tom|bryl|lup sb., -pet, -per, -perne (75-års bryllupsdag)

au|to|mat|svar sb., -etautomatsvar, -ene

be|rø|rings|skærm sb., -en, -e, -ene

bit|map sb., -pen el. -pet, -s, -pene (et grafikformat til lagring af digitale billeder), i sms. bitmap-, fx bitmapbillede

bru|ger|dre|ven (el. brugerdrevet) adj., brugerdrevetbrugerdrevne; en brugerdreven undersøgelse; et brugerdrevet projekt; brugerdrevne undersøgelser

bru|ger|dre|vet (el. brugerdreven) adj., brugerdrevne; en brugerdrevet undersøgelse; et brugerdrevet projekt; brugerdrevne undersøgelser

bul|let sb., -ten, -s, -tene (prik e.l. der bruges som markør i opstillinger)

bund|op|gør sb., -etbundopgør, -ene

cas|sou|let sb., -en, -er, -erne (en madret)

check|in|skran|ke (el. check-in-skranke) sb., -n, -r, -rne

check-in-skran|ke (el. checkinskranke) sb., -n, -r, -rne

cho|ko|la|de|bar sb., -en, -er, -erne

cir|kel|spark sb., -etcirkelspark, -ene

clutch sb., -en, -es, -ene (en lille håndtaske)

cou|lis sb., -en (puré af grøntsager el. frugt)

cro|sti|ni sb., -en, -er el. crostini, -erne (en lille toast)

da|ta|ling|vist sb., -en, -er, -erne

da|ta|ling|vi|stik sb., -ken

da|ta|ling|vi|stisk adj., itk. d.s., -e

den|gue|fe|ber sb., -en (en virussygdom)

desk|top sb., -pen, -s, -pene (stationær computer), i sms. desktop, fx desktopversion

dim|se|dut sb., -ten, -ter, -terne

djø|fi|se|re vb., -r, -de, -t (fokusere overdrevent på administration)

djø|fi|se|ring sb., -en

do|pa|min sb., -en el. -et (et signalstof), i sms. dopamin-, fx dopaminmangel

drik|ke|bror sb., -en el. drikkebroderendrikkebrødredrikkebrødrene

1. dut sb., -ten, -ter, -terne (dims) 

dyb|de|gå|en|de ubøj. adj.; dybdegående massage; dybdegående undersøgelse

dys|funk|tio|nel adj., -t, -le (som har nedsat funktionsevne); en dysfunktionel familie

dys|to|pi sb., -en, -er, -erne (negativ fremtidsvision)

dys|to|pisk adj., itk. d.s., -e

e-ci|ga|ret sb., -ten, -ter, -terne

ed|der|ma|me adv.

el|cy|kel sb., elcyklenelcyklerelcyklerne

e-lear|ning sb., -en

e-læ|ring sb., -en, i sms. e-lærings-, fx e-læringsportal

e|ner|gi|bar sb., -en, -er, -erne

e|ner|gi|drik sb., -ken, -ke, -kene

en|mands|kon|tor sb., -et, -er, -erne

er|hvervs-ph.d. sb., erhvervs-ph.d.enerhvervs-ph.d.ererhvervs-ph.d.erne, i sms. erhvervs-ph.d.-, fx erhvervs-ph.d.-projekt

EUX (el. eux) (fork. for erhvervsuddannelseseksamen)

eux (el. EUX) (fork. for erhvervsuddannelseseksamen)

fag|ord sb., -etfagord, -ene

fan|tom|red|ning sb., -en, -er, -erne

fast|lig|ger sb., -en, -e, -ne; være fastligger på campingpladsen

fjol|le|rik sb., -ken, -ker, -kerne

fol|ke|mø|de sb., -t, -r, -rne

for|bru|ger|kul|tur sb., -en

form|stærk adj., -t, -e

ga|nache sb., -n, -r, -rne (en chokoladecreme)

ga|stro|pub sb., -ben, -ber, -berne (værtshus der også serverer mad af god kvalitet)

gate|kee|per sb., -en, -e, -ne (person der afgør hvad der skal gå videre i et system)

gen|fors|ker sb., -en, -e, -ne

gen|forsk|ning sb., -en, i sms. genforsknings-, fx genforskningsprojekt

gen|krist|ne vb., -r, -de, -t

gen|krist|ning sb., -en

gen|luk sb. (itk.), i sms. genluk-, fx genluksystem; en pose med genluk

gen|luk|ke vb., -r, -de, -t

gen|tæn|ke vb., -r, gentænkte, gentænkt; gentænke et koncept

gen|tænk|ning sb., -en

1. goth sb., -en (en musikstil og ungdomskultur) 

2. goth sb., -en, -er el. -s, -erne (tilhænger af gothkulturen)

gre|mo|la|ta sb., -en, -er, -erne (et grønt drys)

had|for|bry|del|se sb., -n, -r, -rne

ha|mam sb., -men, -mer, -merne (tyrkisk bad)

hang|gli|de vb., -r, -de, -t (svæve med hangglider)

hang|gli|der sb., -en, -e, -ne (et dragefly)

hang|gli|ding sb., -en (svævning med hangglider)

hard|rock sb., -en, i sms. hardrock-, fx hardrockband

hash|tag sb., -get, -s, -gene (tegnet #)

hen|over adv.; kog kartoflerne, og drys salt henover (jf. hen over)

hes|te|kød sb., -et, i sms. hestekød- el. hestekøds-, fx hestekød(s)salg

high|five sb., -n, -s, -ne; give highfive

hjem|me|rø|ver sb., -en, -e, -ne

hjem|me|rø|ve|ri sb., -et, -er, -erne

ho|ved|spil sb., -let, i sms. hovedspils-, fx hovedspilsstærk

hår|tot sb., -ten, -ter, -terne

i|den|ti|tets|kri|se sb., -n, -r, -rne

i|den|ti|tets|ska|ben|de ubøj. adj.

ifm. (el. i forb. med) (fork. for i forbindelse med)

i forb. med (el. ifm.) (fork. for i forbindelse med)

ind|hop sb., -petindhop, -pene

ind|hop|per sb., -en, -e, -ne

in|va|siv adj., -t, -e; invasive arter

is|sue sb., -t, -s (problem, stridspunkt)

je|sus|san|dal sb., -en, -er, -erne

ji|ha|dis|me sb., -n

ji|ha|dist sb., -en, -er, -erne

ji|ha|di|stisk adj., itk. d.s., -e

jo|ker|tegn sb., -etjokertegn, -ene

kite|sur|fe vb., -r, -de, -t

kite|sur|fer sb., -en, -e, -ne

kite|sur|fing sb. (fk.)

klump|spil sb., -let

ko|ka|ge sb., -n, -r, -rne

kon|kur|ren|ce|pa|ra|me|ter sb., -en el. et, konkurrenceparametrekonkurrenceparametrene

kon|su|me|ris|me sb., -n (forbrugerisme)

kor|ri|ge|ring sb., -en, -er, -erne

lam|me|tæve vb., -r, -de, -t

log|in|for|søg (el. log-in-forsøg) sb., -etloginforsøg, -ene

log-in-for|søg (el. loginforsøg) sb., -etlog-in-forsøg, -ene

lo|kal|om|rå|de sb., -t, -r, -rne

luft|stærk adj., -t, -e; en luftstærk spiller

lyn|kar|ri|e|re sb., -n, -r, -rne; gøre lynkarriere

løn|til|skud sb., -detløntilskud, -dene, i sms. løntilskuds-, fx løntilskudsordning

make|over sb., -en, -s, -ne

match|fix|ing sb., -en

me|die|mo|gul sb., -en, -er, -erne

med|mor sb., -en el. medmoderenmedmødremedmødrene

me|lo|di|ø|si|tet sb., -en

me|mo|ry|spil sb., -letmemoryspil, -lene

mi|so sb., -en, -er, -erne (tyk pasta af bl.a. sojabønner)

mo|bil|sva|rer sb., -en, -e, -ne

mul|te sb., -n, -r, -rne (en fisk)

MUS (el. mus) (fork. for medarbejderudviklingssamtale)

2. mus (el. MUS) (fork. for medarbejderudviklingssamtale)

mys|li|bar sb., -en, -er, -erne

nin|ja sb., -en, -er, -erne

nit|te|bæl|te sb., -t, -r, -rne

ny|til|kom|men (el. nytilkommet) adj., nytilkommetnytilkomne; en nytilkommen familie

ny|til|kom|met adj., nytilkomne; en nytilkommet familie

nør|de vb., -r, -de, -t

ord|for|bin|del|se sb., -n, -r, -rne

1. ork sb., -en, -er, -erne (en eventyrfigur) 

o|ver|præ|ste|re vb., -r, -de, -t (præstere bedre end forventet)

ovn|klar adj., -t, -e; en ovnklar svinekam

pap|pa|dam sb., -menpappadam, -mene (et tyndt, sprødt indisk brød)

pea|ke vb., -r, -de, -t (nå sit højdepunkt)

phi|shing sb. (fk.) (forsøg på at franarre fortrolige el. personlige oplysninger vha. e-mail el.lign.)

pik|pak sb., -ket (alt udstyr) (jf. 4. pik)

pligt|sejr sb., -en, -e, -ene

post|trau|ma|tisk adj., itk. d.s., -e; posttraumatisk stresssyndrom

pro|duk|tions|sko|le sb., -n, -r, -rne

psy|ko|ling|vist sb., -en, -er, -erne (person der beskæftiger sig med psykolingvistik)

punkt|ned|slag sb., -etpunktnedslag, -ene

punkt|op|stil|ling sb., -en, -er, -erne

pu|pil|lo|me|ter sb., pupillomet(e)retpupillometrepupillometrene (apparat til måling af pupillens størrelse)

rai|ta sb., -en, -er, -erne (en indisk yoghurtdip)

re|ek|sa|mi|nand sb., -en, -er, -erne

regn|bue|fa|mi|lie sb., -n, -r, -rne (børnefamilie hvor forældrene er homoseksuelle)

re|tur|bold sb., -en, -e, -ene

rigs|mø|de sb., -t, -r, -rne

ril|lette sb., -n, -r, -rne (en madret)

ris|vin sb., -en, -e, -ene, i sms. risvins-, fx risvinseddike

sa|lat|tern sb., -en el. -et, -er el. salattern, -e(r)ne

sa|mo|sa sb., -en, -er el. samosa, -erne (en madret)

sa|te|me adv.

screen|dump sb., -et, -s, -ene (kopi af det der vises på en computerskærm e.l.)

screen|shot sb., -tet, -s el. screenshot, -sene el. -tene (kopi af det der vises på en computerskærm e.l.)

sel|fie sb., -n, -r el. -s, -rne

sic adv.

si|de|net sb., -tetsidenet, -tene

sko|le|ver|den sb., -en

skærm|dump sb., -et, -s, -ene (kopi af det der vises på en computerskærm e.l.)

skærm|tæk|ke sb. (fk. el. itk.)

so|lo|mor sb., -en el. solomoderensolomødresolomødrene

som|me|lier sb., -en, -er, -erne (vintjener)

spa|ghet|ti|guds|tje|nes|te sb., -n, -r, -rne (kort gudstjeneste for børn med efterfølgende fællesspisning)

spar|ring sb., -en, -er, -erne

spe|cial|for|bund sb., -etspecialforbund, -ene

spil|le|dag sb., -en, -e, -ene

2. spin|ne vb., -r, -de, -t (dyrke konditionstræning på en motionscykeldreje budskab i en bestemt retning)

sprog|syn sb., -etsprogsyn, -ene

stop|dans sb., -en (en leg)

stor|rums|kon|tor sb., -et, -er, -erne

straks|dom sb., -men, -me, -mene

su|ra sb., -en, -er, -erne (kapitel i Koranen)

sø|ge|ro|bot sb., -ten, -ter, -terne

sølv|stænk sb., -etsølvstænk, -ene

tab|bou|leh sb., -en, -er, -erne (en madret)

ta|le|be|sked sb., -en, -er, -erne

ta|le|ra|dio sb., -en, -er, -erne

tea|ser sb., -en, -e, -ne (tekst, film e.l. der skal vække nysgerrighed)

tids|stem|pel sb., tidsstemplettidsstemplertidsstemplerne

til|væl|ge vb., -r, tilvalgte, tilvalgt

toi|let|bræt sb., -tet, -ter, -terne

top|mo|del sb., -len, -ler, -lerne

top|mo|ti|ve|ret adj., topmotiverede

top|op|gør sb., -ettopopgør, -ene

touch|screen sb., -en, -s, -(s)ene

Tou|rettes syn|drom sb. (itk.)

tracke vb., -r, -de, -t; tracke sin pakke

trans|køn|net adj., transkønnede

trans|per|son sb., -en, -er, -erne

trick|spørgs|mål sb., -ettrickspørgsmål, -ene

tryk|føl|som adj., -t, -me; en trykfølsom skærm

tweet sb., -en el. -et, -s, -ene (besked på det sociale netværk Twitter)

twee|te (el. twitte) vb., -r, -de, -t (skrive en besked på det sociale netværk Twitter)

twit|te (el. tweete) vb., -r, -de, -t (skrive en besked på det sociale netværk Twitter)

un|der|præ|ste|re vb., -r, -de, -t (præstere dårligere end forventet)

up|load sb., -et, -s, -ene, i sms. upload-, fx uploadhastighed

up|loa|ding sb., -en, -er, -erne

valg|til|for|ord|net sb. (fk.); de valgtilforordnede

vej|svin sb., -etvejsvin, -ene

vej|vre|de sb., -n

ver|dens|arv sb., -en, i sms. verdensarvs-, fx verdensarvsliste

view sb., -et, -s el. view, -ene (udsigt, overblik)

walk|in|clo|set (el. walk-in-closet) sb. (itk.), -s

walk-in-clo|set (el. walkincloset) sb. (itk.), -s

whist|le|blo|wer sb., -en, -e, -ne (medarbejder der informerer om ulovlige forhold i fx en organisation), i sms. whistleblower-, fx whistleblowerordning

whist|le|blow|ing sb. (fk.) (det at en medarbejder informerer om ulovlige forhold i fx en organisation)

wi-fi sb. (fk.), i sms. wi-fi-, fx wi-fi-forbindelse

work|flow sb., -etworkflow, -ene

æl|dre|ven|lig adj., -t, -e

æ|res|vold sb., -en

ø|hop sb., -petøhop, -pene

åb|nings|kamp sb., -en, -e, -ene

Hent RO+ appen

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik