Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Indstillinger Luk indstillinger Nulstil indstillinger
Søgeretning

Søg

Tidsperiode: Fra til
Retskrivningsordbogen
Nye ord i dansk
Nyt fra Sprognævnet
dsn.dk
Forside / Nyt / Nyheder / 2013 / Ph.d.-stipendium om danskernes stave- og skrivefærdighed 5.5.2015

Ph.d.-stipendium om danskernes stave- og skrivefærdighed

Dansk Sprognævn/Aalborg Universitet

Ph.d.-stipendium om danskernes stave- og skrivefærdighed

Dansk Sprognævn og Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet indkalder ansøgninger til 1 ph.d.-stipendium til ansættelse pr. 1. marts 2014 eller senere for en studieperiode på indtil 3 år inden for følgende emnefelt:

Danskernes stave- og skrivefærdighed belyst ud fra nye og traditionelle medier.

Der ønskes en undersøgelse af tekstdata indsamlet fra nye medier som fx sms, chat, blog, facebook-opdateringer, tweets, og lign. i sammenligning med tilsvarende tekster fra traditionelle medier, som fx aviser, bøger, officielle dokumenter, websider, e-mails og lign., herunder en kortlægning af de stave- og skrivemæssige særpræg der kan konstateres, og de forskelle og lighedspunkter der kan observeres.

De indsamlede data kan analyseres ud fra fx grammatiske, tekstlingvistiske, tekstteoretiske, sproghistoriske, sprogdidaktiske, sociolingvistiske og korpuslingvistiske perspektiver og med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvilke karakteristiske træk har teksterne i de valgte medier?
  • Hvordan afkodes, forstås og anvendes disse træk af sprogbrugerne?
  • Hvordan opfattes og forvaltes de officielle normer for retskrivning og skriftlighed i de valgte medier?
  • Hvilke konventioner opbygges i de forskellige medier, og hvordan opfattes og forvaltes de?
  • I hvilket omfang og på hvilken måde påvirker normer og konventioner i de forskellige genrer hinanden?
  • Hvilke sprogholdninger (bevidste eller ubevidste) kan konstateres hos sprogbrugerne i forhold til normer, konventioner og udtryksformer?


Stipendiet udbydes i et samarbejde mellem 2 forskningsmiljøer:

  1. Dansk Sprognævn
  2. Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet

Begge miljøer har ud fra forskellige synsvinkler interesse i mere viden på området.

Dansk Sprognævn har iværksat et omfattende tværinstitutionelt forskningsprojekt med det overordnede formål at kortlægge danskernes stave- og skrivefærdighed i de seneste ca. 30 år på tværs af genrer, samfundsområder og aldersgrupper. Satsningen udformes som et overordnet paraplyprojekt med et antal delprojekter som samlet strækker sig over et forløb på 5 år. Til delprojekterne knyttes et antal forskere og ph.d.-stipendiater i samarbejde med hhv. Roskilde Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Den ph.d.-studerende vil således få mulighed for at indgå i en større tværinstitutionel forskergruppe. Kontaktperson ved Dansk Sprognævn er Eva Skafte Jensen.

Institut for Kommunikation har i Center for Lingvistik samlet kompetencen inden for sprogforskning, og der har igennem nogle år fungeret en forskningsgruppe med bl.a. ældre studerende og færdige kandidater der har kortlagt nogle karakteristiske træk ved e-tekster, bl.a. i sms-kommunikation og i Facebook-interface som interaktivt socialt medie. Forskningen indenfor e-tekster vil fremover mest fokusere på undersøgelse af genremæssige særtræk i disse med særligt henblik på deiktiske markører, sammenligning med primært svensk, samling af relevante korpusser, samt endelig selektive sammenligninger med den deiktiske e-tekstsprogbrug i typologisk anderledes sprog som fransk, italiensk, russisk og slovakisk med henblik på at belyse brugen i dansk. Kontaktperson ved Institut for Kommunikation er Hans Götzsche.

Stipendiaten ansættes ved Dansk Sprognævn og indskrives som ph.d. ved Alborg Universitet. Stipendiaten skal lægge ca. halvdelen af sine forskningsaktiviteter hvert sted. Der vil være mulighed for vejledning og rådgivning begge steder. Hovedvejleder vil være på Aalborg Universitet. Der oprettes en følgegruppe med vejleder og medvejledere som jævnligt mødes med den ph.d.-studerende. Den ph.d.-studerende vil endvidere blive tilknyttet Den Humanistisk Forskerskole og ph.d.-programmet HCCI, Human Centered Communication and Informatics ved Aalborg Universitet.

En forudsætning for at man kan ansøge, er at man har en kandidatgrad eller tilsvarende.

Ansøgningsprocedure
Den ph.d.-studerende skal indskrives ved Aalborg Universitets Doctoral School of the Humanities, programmet HCCI, på basis af en ansøgning i hvilken ansøgeren godtgør at opfylde skolens optagelseskriterier.

Ansøgning sker ved at følge skolens ansøgningsprocedure.

Ansøgningsproceduren følges i første omgang ved at der indsendes et ansøgningsskema med de nødvendige bilag elektronisk, med underskrift, til humfak@adm.aau.dk adresseret til:

AALBORG UNIVERSITET
Det Humanistiske Fakultetskontor
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø

Seneste frist for ansøgninger er 13. december 2013.

Når behandlingen har fået et positivt udfald og en ansøger kan optages, aftales optagelsesdatoen mellem skolens leder og den pågældende ansøger.


I øvrigt henvises der til rammerne for ph.d.-projekter ved Aalborg Universitet: http://www.aau.dk/forskning/phd/soeg-phd/

Ansættelse ved Sprognævnet aftales når optagelse ved forskerskolen har fundet sted, og sker på samme vilkår som ansættelse som ph.d.-stipendiat ved et dansk universitet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Sabine Kirchmeier-Andersen
Direktør
Dansk Sprognævn
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V.

Telefon: 33 74 74 00
Direkte: 33 74 74 06
Mobil: 26 84 63 70

sabine@dsn.dk
www.dsn.dk

Vores hovedopgaver

Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.

Læs mere ...

Cookies og privatliv

Dsn.dk bruger cookies, men du kan vælge dem fra.

Cookie- og privatlivspolitik